ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• หัวข้อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข

หัวข้อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้ประเมิน จัตุรงค์ วงษ์ปาน

ปีที่ประเมิน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ 1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในครั้งนี้ดำเนินการประเมินทั้งระบบ โดยอาศัยรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การประเมินด้านบริบท 2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน และ 4. การประเมินด้านผลผลิต

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการในโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนในโครงการระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2559 รวมจำนวน 90 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการในโครงการ ประเมิน 4 ด้าน คือ

ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับ นักเรียนในโครงการ ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านผลผลิต

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับ ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านผลผลิต

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แล้วแปลผลตามเกณฑ์

ผลการประเมินพบว่า

1. ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการในโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนในโครงการ มีความเห็นว่าการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานในระดับมาก สอดคล้องตรงกัน

2. การประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานในระดับมากที่สุด รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล ของโครงการในระดับมากที่สุด

3. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงาน ภาพรวมสอดคล้องกัน ในระดับมาก ผู้บริหารและคณะกรรมการในโครงการ มีความเห็นภาพรวมในระดับมาก รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงาน สูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ รองลงมา คือ ความพร้อมของครูในโครงการ และความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ที่ใช้ในโครงการ ส่วนนักเรียนในโครงการ มีความเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ รองลงมา คือ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ และความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ที่ใช้ในโครงการ

4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงาน ภาพรวมในระดับมาก รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และกระบวนการนิเทศติดตาม

5. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านผลผลิต ภาพรวมสอดคล้องกันในระดับมาก ผู้บริหารและคณะกรรมการในโครงการมีความเห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการ รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกตามตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการ รายการที่มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือมีผลการดำเนินงานสูงสุด คือ จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรได้ระดับดีขึ้นไป และนักเรียน ในโครงการมีความเห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการ รายการที่มีความสอดคล้องความเหมาะสมหรือมี ผลการดำเนินงานสูงสุด คือ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โพสต์โดย juttarong : [2 ก.ย. 2560 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [1252] ไอพี : 182.232.210.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ