ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย ใช้การวิจัยเชิงปฏิบ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย

ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประเมิน นายสุธา ประภาพิมล

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ

การส่งต่อได้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 28 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบประเมินการนิเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการฝึกอบรมครูโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนหนองยางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ในวงรอบที่ 1 โดยการ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม การประชุมครูที่ปรึกษา การร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของปัญหา พบว่า ภาพรวมแต่ละด้านของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.87, S.D.=0.53) ครูที่ปรึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ครูที่ปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนน้อย ขาดการติดตามผลการเรียนของนักเรียน ปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ขาดการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ขาดการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 2) ดำเนินการแก้ปัญหาจากที่ได้ศึกษาโดย (1) การปฏิบัติการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ข้อสรุปว่า ครูที่ปรึกษาควรมีการติดต่อประสานกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างจริงจัง และควรมีการบันทึกผลการดำเนินงานติดตามพฤติกรรมนักเรียนทุกครั้งโดยมีนักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยการสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งอยู่ที่บ้านและโรงเรียน ตลอดจนการให้คำปรึกษาที่ดีให้นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เขาสนใจ (2) การจัดฝึกอบรมครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบันทึกหลักฐานเอกสารสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความชัดเจนและเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น และจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.=0.53) (3) การนิเทศทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบ 5 ด้านได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานระบบดูแลได้ตามขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนซึ่งบรรลุผลทุกขั้นตอน แต่มีปัญหาเล็กน้อยในด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงได้มีการดำเนินการประเมินในวงรอบที่ 2 โดย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบ 5 ด้าน และสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยใช้วิธีดำเนินการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมเพื่อนดูแลเพื่อน และกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน และ 2) การนิเทศภายใน ผลการประเมินการนิเทศภายในพบว่าการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพ รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.=0.48) และจากการสังเกตการณ์เพื่อเปรียบเทียบผลการนิเทศการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่า ในวงรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงกว่าวงรอบที่ 1 ทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น 0.20 สามารถสรุปผลการสะท้อนกลับการดำเนินงานได้ว่า หลังการดำเนินการในขั้นปฏิบัติการของวงรอบที่ 2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตามขั้นตอนโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เจมส์ : [28 ส.ค. 2560 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [1061] ไอพี : 61.19.123.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ