ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นท

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

ชื่อผู้ศึกษา : นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงดาว

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input ) ด้านกระบวนการ ( Process )ด้านผลผลิต ( Product )และผลกระทบของโครงการ (Impact) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.986 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ในคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โครงการนิเทศภายในของโรงเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนและที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่คือ การกำหนด วิธีการดำเนินการและระยะเวลาของโครงการ มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง

2. ผลการประเมินด้านความพร้อมปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีอยู่ในระดับมากที่สุดมี 3 ด้าน เรียงลำดับดังนี้ มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้อย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เอกสาร หนังสือ สื่อและแหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและเหมาะสม และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ คืออาคารสถานที่มีความเหมาะสม เพียงพอ มีความพร้อมระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นดำเนินการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขั้นนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการวิเคราะห์ผลผลิตของโครงการ พบว่า ด้านผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อการผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าด้านการประชุมทำให้ทราบนโยบายและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย สูงสุดที่ รองลงมาคือด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและการใช้สื่อ ประกอบการเรียนการสอน มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการนิเทศงานวิชาการช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น อยู่ในระดับมาก

6. ผลการวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักเรียนต่อการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนด้วยความตั้งใจเต็มเวลาและเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูแจ้งจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก และมีที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีโอกาสวิจารณ์ผลงานของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการดูแลนักเรียน อย่างอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูผู้สอนเอาใจใส่ อุทิศเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติได้จริงของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือท่านมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ ด้านคะแนนของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของท่าน อยู่ในระดับมาก

จากดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนดังข้างต้นส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558นักเรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับรางวัล โล่ ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น นักเรียนได้รับรางวัล รางวัล ครูได้รับรางวัล รางวัล ผู้บริหารได้รับรางวัล รางวัลและโรงเรียนได้รับรางวัล รางวัล

กิตติกรรมประกาศ

การรายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ฉบับนี้ เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นายสมคิด วงศ์สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว นายสุพัฒน์ ฉลอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมคีรี นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดล้านตอง นายณัฐวัฒิ รุ่งรัตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง เอกสารฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้รายงานรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนได้รับความสำเร็จในวันนี้

ขอขอบพระคุณ นายสมคิด วงศ์สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาว ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเรียบร้อยคณะครูพร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์

คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ ผู้รายงานขอมอบเป็นสิ่งบูชาพระคุณบิดา มารดา อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ ครอบครัว เพื่อน ๆ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจสู่ความสำเร็จแก่ผู้รายงาน

ธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า

โพสต์โดย palvit : [17 ส.ค. 2560 เวลา 09:16 น.]
อ่าน [1243] ไอพี : 202.29.179.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ