ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด

การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางวนิดา สุริยา

สถานศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2)75/752) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ก่อนกับหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 228 คนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 32 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) 75/75 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตร E.Iเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ใช้สถิติ t-test dependentและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ใช้สถิติ One sample t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 82.92/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (E.I) เท่ากับ 0.787 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.7

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคMind mappingวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ไก่ : [22 มิ.ย. 2560 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [1101] ไอพี : 103.10.230.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ