ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว2310

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ผู้วิจัย : นางศศิชา โปธา

ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

วิทยฐานะชำนาญการ (ค.ศ.2)

คณะกรรมการที่ปรึกษา : 1. นางจันทนา ถิ่นจอม หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฟากท่าวิทยา

2. นางนารีรัตน์ ทนแจ้ง ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา

3. นางสุมาลี กรงทอง ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ปีที่ดำเนินการวิจัย : ปีการศึกษา 2558 (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) แบบทดสอบเรื่อง ระบบนิเวศ จำนวน 40 ข้อ และ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) จากความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ คือ E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์คะแนนจากการทำแบบทดสอบ และความพึงพอใจของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.72/83.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) หลังเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว23101) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ขวัญ : [5 เม.ย. 2560 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [1293] ไอพี : 171.4.48.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ