ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบปร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559

ผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม

ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพาน-พิทยาคม รวมทั้งสิ้น 3,932 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม ปีงบประมาณ 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลจัดอันดับ และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

ผลประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพาน-พิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู พบว่าภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องและความเหมาะสม ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นำนโยบายการป้องกันสารเสพติดของโรงเรียนมาใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

มีความสอดคล้องและความเหมาะสม ระดับมาก

ผลประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู พบว่าภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยด้านงบประมาณ ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงานกิจกรรมมีคุณภาพ และมีการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว ปัจจัยด้านบริหารจัดการภาพรวม มีความเหมาะสมระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ

ผลประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู พบว่าภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละกระบวนการ พบว่า การวางแผนการดำเนินโครงการ ( P=Plan ) ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการคัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ (D = Do) ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีเครือข่ายการส่งต่อภายในและภายนอกโรงเรียน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( C=Check ) การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมสม่ำเสมอ การประเมินผล ปรับปรุง/แก้ไข การดำเนินโครงการ (A=Action) ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสรุปผลการประเมินและนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพาน-พิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่าภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี มีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด รองลงมาคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต มีความเหมาะสม ระดับมาก ส่วนผลการประเมินทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก มีมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานกลางที่กำหนด

ผลประเมินด้านผลกระทบ(Impact Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพาน-พิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน มีความพึงพอใจ ระดับมาก รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียนที่มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประสาน เชื่อมโยง กับหน่วยงานภายนอกมาร่วมดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การจัดกิจกรรมเสริมในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน มีความพึงพอใจ ระดับมาก รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ ระดับมาก ส่วนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนที่ 1) มีค่ามากกว่า ปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจำนวนมากขึ้น

โพสต์โดย KC : [30 มี.ค. 2560 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [1284] ไอพี : 171.4.240.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ