ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ผู้รายงาน นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สถานที่วิจัย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีที่รายงาน พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ จำนวน 5 ด้าน คือ การมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความสามัคคี และการมีจิตอาสา

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม คือ ครู จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 230 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 230 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบริบทของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ และชุดที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.51 และ S.D. = 0.31 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการสอดคล้องต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ค่าเฉลี่ย = 4.73 และ S.D. = 0.45 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างเต็มที่ ค่าเฉลี่ย = 4.13 และ S.D. = 0.63

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.66 และ S.D. = 0.33 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ และระดับมาก จำนวน 2 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย = 4.83 และ S.D. = 0.38 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ ค่าเฉลี่ย = 4.27 และ S.D. = 0.45

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.46 และ S.D. = 0.36 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ และระดับมาก จำนวน 5 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการทั้งระบบ ค่าเฉลี่ย = 4.67 และ S.D. = 0.48 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ค่าเฉลี่ย = 4.13 และ S.D. = 0.35

4. คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.20 และ S.D. = 0.27 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ คือ ความสามัคคี ค่าเฉลี่ย = 4.40 และ S.D. = 0.55 ความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย = 4.30 และ S.D. = 0.27 ความมีวินัย ค่าเฉลี่ย = 4.20 และ S.D. = 0.27 การมีจิตอาสา = 4.20 และ S.D. = 0.27 และ ความขยัน ค่าเฉลี่ย = 3.90 และ S.D. = 0.42

โพสต์โดย เจนวุฒิ บุญชูพงศ์ : [30 มี.ค. 2560 เวลา 14:39 น.]
อ่าน [1334] ไอพี : 223.205.189.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ