ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในโรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในโรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง) และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะพื้นฐานด้านความรู้และด้านการปฏิบัติงานของครูในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring และ (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะพื้นฐานด้านความรู้และด้านการปฏิบัติงานของครู ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (3) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ของครู (4) เพื่อศึกษาความสามารถในการสอนงาน (Coaching) และให้คำแนะนำ(Mentoring) ของผู้บริหาร (5) เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู (6) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครู จำนวน 50 คน ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง)

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. หลังเข้าร่วมโครงการครู มีสมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับดี และด้านการปฏิบัติงานครู มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี

2. สมรรถนะพื้นฐานด้านความรู้ของครูหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสมรรถนะพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของครูหลังเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมผู้ร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง

4. เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้บริหารมีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและให้คาแนะนำ ประเมินโดยครูอยู่ในระดับดี

5. ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับดี

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ที่ครูกำหนด และส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้

7. ครูมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง

8. เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้บริหารมีความสามารถเกี่ยวกับการสอนงานและให้คาแนะนาโดยประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยู่ในระดับดี ศึกษานิเทศก์ประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการสอนงานและ ให้คาแนะนาอยู่ในระดับดี ประเมินโดยครูอยู่ในระดับดี

9. ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับดี

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ที่ครูกำหนด และส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้

11. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเล่นปนเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ฉบับนี้สำเร็จได้ดีด้วยความกรุณาของ

นางปุณยนุช แสงสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

ที่ให้คำปรึกษาแนวคิด เทคนิควิธี และคำชี้แนะแนวทาง ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของรายงาน

ด้วยการเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นส่วนช่วยผลักดันจนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ นางเยาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล ๑วัดคำสายทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางสาวนัชดาพร แสนณรงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางมยุรี ไชยทองศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางสาวรมิดา สมใจ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทีโอเอ วิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล นางสาวมาลัย พิมพาเลีย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบเนื้อหา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการศึกษาในครั้งนี้

ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของคณะครู นักเรียนชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นกำลังใจและมีส่วนช่วยให้การศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ประโยชน์และคุณค่าทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากการทำการศึกษาเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา คุณมารดา และบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม อันเป็นเครื่องชี้นำและส่งผลให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โพสต์โดย สุนันทา : [7 มี.ค. 2560 เวลา 13:50 น.]
อ่าน [2045] ไอพี : 1.4.181.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ สุนันทา

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานมีประโยชน์สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

วันที่โพสต์ [7 มี.ค. 2560 เวลา 14:01 น.] ไอพี : [1.4.181.188] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ