ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ประก

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 (ว 33245)

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้ศึกษา นางสาวพัฒนี พันธผล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 54 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 14 แผน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 ฉบับ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที t–test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.24/82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7497 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.97

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ และกำลังใจจากหลายๆ ท่าน จนทำให้ ผลงานสำเร็จลุล่วงตามความประสงค์ ผู้ศึกษาถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ ดังต่อ ไปนี้

ขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษา และได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดระยะเวลา ที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนัก

ผู้ศึกษาขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ให้คำแนะนำอันมีประโยชน์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทำผลงานชิ้นนี้ ทั้งยังแนะนำให้ได้พบที่ปรึกษาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จนทำให้ผลงานชิ้นนี้ลุล่วงมาโดยลำดับ

ขอขอบคุณอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ที่ได้ผลิตผลงานอันน่าเชื่อถือ เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องการวัดผลและประเมินผล ที่ผู้ศึกษาได้นำมาศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเป็นผลงานการศึกษาชิ้นนี้ได้อย่างสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ให้คำแนะนำให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาชุดกิจกรรม และข้อคิดอื่นๆ อันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาครั้งนี้

พัฒนี พันธผล

โพสต์โดย ฺBeerBlink : [23 ก.พ. 2560 เวลา 08:06 น.]
อ่าน [1323] ไอพี : 202.29.179.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ