ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวไพเราะ โรจนานนท์ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง

การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบัวใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียน 43 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 แผน รวม 14 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถนอมอาหาร จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.76 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.93 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.68 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.69 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.92 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่รวมเท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/85.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา

ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 85.35/44.57 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7357 คิดเป็นร้อยละ 73.57 หลังเรียนมีความก้าวหน้ากว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 85.12/48.37 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 (อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินรายด้านเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการวัดและประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (อยู่ในระดับมากที่สุด) ด้านประโยชน์ของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 (อยู่ในระดับมากที่สุด) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (อยู่ในระดับมาก) และด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (อยู่ในระดับมาก) โดยสรุป รูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ สามารถเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติ รายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เรื่อง การถนอมอาหาร สมควรนำไปใช้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะปฏิบัติในการถนอมอาหาร และสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น จึงสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มาพัฒนาในการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง32101 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนเน้นทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย ป้าเราะ : [21 ก.พ. 2560 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [1218] ไอพี : 61.19.123.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ