ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558

ผู้รายงาน นายสมปอง ห่วงจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2557-2558

บทสรุป

การประเมินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2557 จำนวน 191 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน ครู ปีการศึกษา 2557 จำนวน 37 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 38 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 191 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.90-0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมการดำเนินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 ในด้านผลผลิต ได้แก่

4.1 ผลการประเมินจำนวนนักเรียนออกกลางคันและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน ปีการศึกษา 2557-2558 จำแนกเป็น

4.1.1 ผลการประเมินจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 ที่ผ่านการประเมินระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 99.24 และปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 99.16

4.1.2 ผลการประเมินการจบช่วงชั้น/หลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบช่วงชั้น/หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 97.06 และปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 91.24 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบช่วงชั้น/หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 100.00

4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557-2558 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการคันธพิทยาคารให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรเร่งรัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และร่วมชื่นชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

1.2 ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่น ๆที่เป็นภาพรวมของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกตามสภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โพสต์โดย ปอง : [2 ก.พ. 2560 เวลา 14:37 น.]
อ่าน [1262] ไอพี : 159.192.230.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ