ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องวิจัย : การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KANTA

MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2557-2558

ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง ห่วงจริง

ปีการศึกษา : 2557-2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557-2558 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โรงเรียนคันธพิทยาคาร หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557-2558 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนคันธพิทยาคาร หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557-2558 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557-2558

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2557 จำนวน 191 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน ครู ปีการศึกษา 2557 จำนวน 37 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 38 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 191 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.98-0.99 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2558 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2558 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุดสอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ภายหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558

3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 64.64 และเมื่อดำเนินกลยุทธ์ “KANTA MODEL” ในปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนรวมเฉลี่ย 68.51 โดยมีค่าพัฒนา 3.87 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 33.63 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 34.93 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2557 (+1.30) ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 29.28 ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 31.65 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2557 โดยมีค่าพัฒนา 2.36 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2558 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี และควรใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี

1.2 หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความคงทนถาวรของความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นคนดีของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด

2.2 ควรศึกษา/พัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีหรือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในลักษณะอื่นๆ

โพสต์โดย ปอง : [2 ก.พ. 2560 เวลา 14:35 น.]
อ่าน [1491] ไอพี : 159.192.230.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ