ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ

ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สู่มาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

ผู้ศึกษา นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์

ปีการศึกษา 2558

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเพื่อศึกษาผลการพัฒนา แนวทางการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สู่มาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 35 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 175 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเปิดตารางของเครซี่ และมอร์แกนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

ระยะที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญในการเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 30 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selecting) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 44 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรก คือ ด้านอาคารสถานที่ และรองลงมา คือ ด้านหอนอน และด้านสุขอนามัยนักเรียน

2. สภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายด้าน ทั้ง 3 ด้าน มีผลปรากฏดังนี้

2.1 ด้านหอนอน

สภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านงานหอนอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า โรงเรียนได้จัดทำสมุดรับ- ส่งนักเรียน และบันทึกการรับ - ส่งนักเรียน ระหว่างครูประจำหอนอนกับครูเวรประจำวัน และโรงเรียนได้จัดให้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของหอนอน อีกทั้งโรงเรียนได้จัดให้มีการดูแลแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติและทำกิจกรรม ตามเวลาที่กำหนดในกิจวัตรประจำวัน

2.2 ด้านสุขอนามัยนักเรียน

สภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านงานสุขอนามัยนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า โรงเรียนได้มีการปฐมพยาบาลนักเรียน ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ และโรงเรียนมียานพาหนะ ในการส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาล เพื่อทำการรักษาในกรณีที่มีนักเรียนเจ็บป่วย มีอาการรุนแรง อีกทั้งโรงเรียนมีการวางมาตรการให้มีการรักษาความสะอาดในโรงเรียน

2.3 ด้านงานอาคารสถานที่

สภาพการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านงานอาคารสถานที่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม มีการดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดหอนอนให้น่าอยู่ น่าอาศัย ดูแลแนะนำ การทำความสะอาดเครื่องนอน อีกทั้งได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณหอนอน ให้สะอาด สงบ สวยงาม และปลอดภัย

3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานดูแลนักเรียนประจำ ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านงานหอนอน 2) ด้านงานสุขอนามัยนักเรียน 3) ด้านงานอาคารสถานที่ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านงานหอนอน

ควรมีการจัดทำทะเบียนนักเรียน เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนประจำหอนอน เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งต่อเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และการจัดทำสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของหอนอน เช่น สถิติการเจ็บป่วย สถิติการเบิกจ่ายยารักษาอาการป่วย แต่ละหอนอนควรคัดแยกประเภทและระดับความรุนแรงของความพิการของนักเรียน เช่น อายุ ระดับความพิการ โรคประจำตัว และความต้องการในการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง รวมถึงจัดทำข้อมูลพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนแต่ละคน

พร้อมแนวทางในการแก้ไข และจัดทำเป็นรายงานการศึกษาเป็นกรณีไป มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดเก็บรักษาเครื่องใช้ส่วนตัว และวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำหอนอนและปลูกฝังเรื่องความสำนึกและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนเป็นประจำ หมั่นตรวจสอบความเรียบร้อย การจัดเก็บ การรักษา การนำไปใช้ หรืออาจจัด Buddy ช่วยดูแลในรายที่นักเรียน ไม่สามารถทำเองได้ และจัดแม่บ้านประจำหอนอนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครูผู้รับผิดชอบงานหอนอน และที่สำคัญควรมีการจัดทำสารสนเทศประจำหอนอนเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานหอนอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านงานสุขอนามัยนักเรียน ควรมีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบ และกำหนดการส่งรายงานผลปฏิบัติงาน / จัดทำรายงานข้อมูลและสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปหาสาเหตุ วางแผน แก้ไขเป็นรายกรณีไป และจัดทำข้อมูลตลอดทั้งปี ทำการศึกษานักเรียนแต่ละคนเจ็บป่วยกี่ครั้ง อุบัติเหตุกี่ครั้ง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และเฝ้าระวังโรคติดต่อ อุบัติเหตุ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3. ด้านงานอาคารสถานที่ ควรมีการมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นทีม โดยให้บุคลากรครูทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและดูแล รวมทั้งควรให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมการพัฒนาการของบุตรหลานตนเอง สร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้มีบทบาทในการสนับสนุน ช่วยเหลือและร่วมมือกันในการพัฒนาสภาพแวดล้อม หอนอนและโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงและการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในหอนอนและโรงเรียน การแบ่งความรับผิดชอบ ในเรื่องของความสะอาดให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันให้ความรับผิดชอบ และมีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีและปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสนอฝ่ายบริหารทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน / สำรวจความต้องการจำเป็น มีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ โดยเน้นการประหยัดคุ้มค่า บริหารจัดการงบประมาณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการให้สอดคล้องกับต้นสังกัด อาคารสถานที่ควรได้รับปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และควรมีให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ควรมีระบบ การจัดเก็บ ซ่อมแซม และบริการการใช้ เครื่องมือ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โพสต์โดย นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ : [2 ก.พ. 2560 เวลา 11:55 น.]
อ่าน [1226] ไอพี : 1.4.247.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ