ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี : นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้วิจัย นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์

การประเมินครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้รูปแบบการจำลองซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ และแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การคำนวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาวะแวดล้อม มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก

2. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการดำเนินงาน มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก

3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านผลผลิต มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการดำเนินงาน มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก

4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก

5 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ทุกวัน รองลงมาคือ โรงเรียนมีห้องสุขาสะอาดและเพียงพอและโรงเรียนไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ทอฟฟี่ น้ำอัดลม ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

6. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) มีดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ปัญหาและอุปสรรคด้านนโยบาย ซึ่งภาครัฐเป็นผู้กำหนดมาให้โรงเรียนปฏิบัติ กิจกรรมบางอย่างมีความซับซ้อนยากต่อการปฏิบัติของโรงเรียน เนื่องจากขาดบุคลากร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย กิจกรรมกำหนดไว้มากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่งบประมาณสนับสนุนน้อยมาก ไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลนครู บุคลากรที่มีความถนัดด้านกีฬาและนันทนาการ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอและทันสมัยในการดำเนินงาน

3. ด้านกระบวนการ ได้แก่ ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในระดับอำเภอ การนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความต่อเนื่อง ครูและบุคลากรของโรงเรียนยังขาดความรู้ความชำนาญด้านสุขภาพการตรวจการเฝ้าระวังในบางเรื่อง

4. ด้านผลผลิต ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน ผู้นำชุมชนขาดการพัฒนาขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนและต่อเนื่องต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานพอสมควร จึงส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรของชุมชนต่อไป

โพสต์โดย ล้ง : [1 ก.พ. 2560 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [1169] ไอพี : 110.78.141.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ