ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน วิธีดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านการวางแผน การปฏิบัติ การนิเทศกำกับติดตาม และการปรับปรุงแก้ไข และเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำแบบสอบถามมอบให้แก่ผู้ตอบซึ่งเป็นได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน และได้รับแบบสอบถามคืนครบ ทั้ง 35 ชุด ผู้รายงานนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการดำเนินงานโครงการตามทฤษฎีการบริหารวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) พบว่า ในการวางแผน (Planning) จากการวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ ปรากฏว่าการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดกิจกรรมไว้ 7 กิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยคณะครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้ สำหรับขั้นปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม (Doing) ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการออกคำสั่งมอบหมายงานให้คณะครูทุกคนได้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ซึ่งคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในขั้นการตรวจสอบ (Checking) ผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามด้วยตนเอง โดยมีการออกนิเทศ กำกับติดตาม ตามแผนนิเทศ มีแบบนิเทศงานทุกครั้ง อีกทั้งยังได้รายงานผลการนิเทศ ให้ผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าดำเนินงานตามกิจกรรมทราบทุกครั้งตลอดจนรวบรวมผลการนิเทศ อย่างเป็นระบบ และได้ทำการประเมินผลโดยใช้เทคนิคเชิงระบบ (System Approach) ผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดี ส่วนในขั้นการปรับปรุง แก้ไข (Action) ผู้บริหารได้ร่วมกับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรม นำผลการตรวจสอบ ติดตาม ที่พบปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในระหว่างการดำเนินการมาวิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ปัญหาตลอดจนจัดทำเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ประสบปัญหา และมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2. ผลการประเมินโดยใช้เทคนิคเชิงระบบ (System Approach) พบว่า ครู มีความคิดเห็นว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการมีความรู้สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมในโครงการ มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วนเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสม และการนำวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะครูมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และนักเรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเกษตร ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมในโครงการ และการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมในโครงการ คณะครู มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และนักเรียนได้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่า ด้านผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นักเรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า

ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความคิดเห็นว่า ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิตของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสม และการนำวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนก่อนการดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม และกระตุ้นให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ควรดำเนินกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมเช่น กิจกรรมธนาคารโรงเรียน หรือประยุกต์กิจกรรมสหกรณ์ ควรเน้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และนำไปปฏิบัติ และกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการได้อย่างเต็มที่

โพสต์โดย ผอ.มงคล : [14 ธ.ค. 2559 เวลา 09:10 น.]
อ่าน [1172] ไอพี : 118.172.91.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ