ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English reading Skill Exercises)

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ( English Reading Skill

Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน นางนิรัชรา คำพุด

โรงเรียน คุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises ) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 182 คน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สายศิลป์-ภาษาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ได้มาโดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสถิติดัชนีประสิทธิผล ค่าสถิติ (t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติประสิทธิภาพ ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้สูตรการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)

ผลการศึกษาพบว่า

1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.54/ 83.92 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึก เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย = 17.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D) = 4.08 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ย =33.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D) = 2.21 จึงสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6912 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69.12

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ = 4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.39 อยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อจำแนกเป็นรายการพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 10 รายการ

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill Exercises) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเรียน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป

โพสต์โดย cylender : [7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:23 น.]
อ่าน [1934] ไอพี : 110.78.158.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ