ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

รายงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษาทำปรัชญาการศึกษาและหลักการของหลักสูตรกำหนดไว้ลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนสนามบินได้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ผลพบว่า เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดอยู่ในระดับที่ดี มีเพียงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ 12 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ซึ่งตรงกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน ซึ่งเด็กยังมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะนี้ น้อยกว่ามาตรฐานที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

ดังนั้นนิทานหนูน้อยอาเซียน ถือเป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชอบมาก นิทานเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้แก่เด็ก สร้างความเพลิดเพลินและช่วยสนองความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะนิทานมีเนื้อหาต่อการปลูกฝังความดี ความละเอียดอ่อนข้างในจิตใจ สร้างความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย

3. เป้าหมายในการพัฒนา

3.1 เชิงปริมาณ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน ที่ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยพิจารณาจาก 1. เปิด ทำท่าอ่านหนังสือ พร้อมทั้งเล่าเรื่องไปด้วย 2. เข้ามุมหนังสือสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 3. ชักชวน ให้เพื่อนนำหนังสือมาอ่าน 4. เด็กมีความสนใจและอยู่กับหนังสือได้นาน 5-10 นาที

3.2 เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านที่

4. ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม

การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 23 แผน

4.2 พัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 23 แผน นิทานหนูน้อยอาเซียน จำนวน 9 เล่ม และภาพประกอบชุดหนูน้อยอาเซียน จำนวน 11 เล่ม

4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล

1) การเตรียมความพร้อม

(1) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของเด็ก

(2) จัดป้ายนิเทศ หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นระยะๆ เพื่อเป็นแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เด็กอยากอ่าน

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

(1) กิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการอ่าน

ขั้นที่ 2 ขั้นการเริ่ม

ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่าน

(2) กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม “อุ้มลูกน้อย ร้อยรักด้วยนิทาน” โดยทำหนังสือแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และให้เด็กยืมนิทานกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังทุกวันๆ ละ 1 เรื่อง และบันทึกแบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน

- จัดกิจกรรม”บ้านหนูน้อยอาเซียนรักการอ่าน” โดยเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรม

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านนิสัยรักการอ่าน

2) หาค่าร้อยละความถี่แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน

3) หาค่าเฉลี่ยข้อมูลจากแบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านโดยผู้ปกครอง

4.5 สรุปผล และจัดทำรายงานการดำเนินงาน

4.5.1 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา มีดังนี้

การสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย

1) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านนิสัยรักการอ่าน

ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย แผนที่1,2,3,4,5,……….23 มีคะแนนเฉลี่ย 3.73, 3.88, 4.52, 4.90, 5.40, 5.54, 5.58, 6.25, 6.45, 6.48, 6.82, 6.85,7.05, 7.08, 7.10, 7.23, 7.28, 7.75, 7.78, 7.80, 7.83, 7.85, 7.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68, 0.56, 0.71, 0.84, 1.13, 1.01, 1.08, 1.05, 0.88, 0.88, 0.82, 0.80, 0.79, 0.76, 0.74, 0.70, 0.60, 0.44, 0.42, 0.41, 0.38, 0.36, 0.33 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ สรุปผลพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ค่าเฉลี่ย 6.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24

- แบบสังเกตพฤติกรรมส่งเสริมรักการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 0.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 7.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านสูงขึ้น หลังการจัดกิจกรรม

2) แบบบันทึกความถี่การอ่านนิทานในมุมนิทานของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนความถี่การอ่านนิทานในมุมนิทานของเด็กปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 99.24

3) แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ในกิจกรรมอุ้มลูกน้อย ร้อยรักด้วยนิทาน สำหรับให้ผู้ปกครองบันทึกกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกที่บ้าน พบว่าคะแนนบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน ในกิจกรรมอุ้มลูกน้อย ร้อยรัก ด้วยนิทานสำหรับผู้ปกครองบันทึกกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกที่บ้าน รวมคะแนนเฉลี่ย 44.69 ร้อยละ 89.38

สรุปบันทึกความพึงพอใจ สำหรับผู้ปกครองโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านเด็กปฐมวัย

รวมคะแนนบันทึกความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 52 ระดับมาก ร้อยละ 46 ระดับปานกลาง ร้อยละ 2 สูงขึ้น หลังการจัดกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน

โพสต์โดย จิ๋ม : [7 ธ.ค. 2559 เวลา 12:21 น.]
อ่าน [1416] ไอพี : 118.174.211.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ