ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writin

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ

เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปาณิสรา เตชนันท์

ที่ทำงาน โรงเรียนผาเต่าพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 จำนวน 14 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies 4) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน และได้ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพ ( / ) เฉลี่ย 80.52/80.67 และค่าดัชนีประสิทธิผล ( ) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลที่กำหนดไว้คือมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.52

ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.52 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆ หลายท่านดังนี้

ขอขอบพระคุณ นายอโนทัย ทิพย์คำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา

ที่กรุณาส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังใจในการทำงานผลงานทางวิชาการครั้งนี้อย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ นางดวงดาว สนิทอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดวังหัวดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์

เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ นางสาวใจปอง ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดนาขุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ นางสาวมนฤดี สารใจ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ นางสมพิศ เกษแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย และนางนุชนาฎ คำเทพ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุง ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณบิดา มารดาที่เป็นกำลังใจให้กับผู้รายงานในการดำเนินการศึกษา จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนที่ช่วยเก็บข้อมูลในการทดลองไว้ ณ ที่นี้

คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานขอมอบอุทิศให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งบิดา มารดา และบูรพาจารย์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ปาณิสรา เตชนันท์

โพสต์โดย น้อย : [18 พ.ย. 2559 เวลา 12:22 น.]
อ่าน [1172] ไอพี : 180.183.60.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ