ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์

ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย

นางสินีนาฎ ชำนิกล้า

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพิกุลทอง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 7

ประกาศคุณูปการ

รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก

นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิกุลทอง และรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณนายธนาดุล รถเพ็ชร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิกุลทอง รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.กัณฐ์ภานุ ธัชธนเมธาพงษ์ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นายมงคล ศิริสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าแร่วิทยา และนางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าแร่วิทยา ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบพระคุณครูโรงเรียนพิกุลทองทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ และ ช่วยกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ เป็นอย่างดียิ่ง

คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

สินีนาฎ ชำนิกล้า

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางสินีนาฎ ชำนิกล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน โรงเรียนพิกุลทอง ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการใช้ ชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ ชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน พิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) ชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.37/85.20

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.28 – 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 – 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 (3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ (4) แบบประเมินชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.37/85.20

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.73) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 คือมีความพึงพอใจสอดคล้องกัน

โพสต์โดย ครูโคราช : [15 พ.ย. 2559 เวลา 07:01 น.]
อ่าน [1344] ไอพี : 202.29.179.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ