ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม

วิชานาฏศิลป์ ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางอุษามณี จันเติบ

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย

ศ 16201 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และ 3) เพื่อทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรในการคำนวณหาประสิทธิภาพ สูตรในการคำนวณหาดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม

วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะมีผลการทดสอบภาคปฏิบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ คือ การขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนเขินอายไม่กล้าแสดงออก ขาดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง และข้อจำกัดด้านระยะเวลา

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นเป็นเอกสารที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เน้นนักเรียน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในนาฏศิลป์ไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยสามารถปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยได้ เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียนการสอนประกอบด้วยเนื้อหาย่อยจำนวน 8 หน่วย โดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก คือ บทที่ 1 นาฏศิลป์ไทย บทที่ 2 ระบำ รำ ฟ้อน และเซิ้ง บทที่ 3 นาฏยศัพท์ บทที่ 4 ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ บทที่ 5 รำวงมาตรฐาน บทที่ 6 ฟ้อนเงี้ยว บทที่ 7 เซิ้งกระติบข้าว และ บทที่ 8 รำเชิญพระขวัญ โดยแต่ละบทจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนสำคัญคือ นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยอาศัยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งรายบุคคลและ

แบบกลุ่ม เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มโดยนักเรียนที่เก่งหรือปฏิบัติได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติไม่ได้ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยผลการพิจารณาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 S.D. = 0.49) และผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายมีค่าเท่ากับ 86.26/84.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

3. ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.49/93.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ที่ตั้งไว้

3.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8921 แสดงว่า นักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม

วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.21

3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

การสอน รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาเพิ่มเติม วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70 S.D. = 0.47)

โพสต์โดย อุษา : [31 ต.ค. 2559 เวลา 13:01 น.]
อ่าน [1453] ไอพี : 203.172.201.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ