ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ของนักเรียนชั้นม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน

ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะประชากรเป้าหมายเท่านั้น เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558 มีเพียงห้องเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ค่าความยากง่าย(p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.70 ค่าอำนาจจำแนก(r) เป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40-0.73 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิธีของ Kuder – Richardoson (KR- 20) มีค่าเท่ากับ 0.94 3) แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแยกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล จำนวน 15 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีร้อยละค่าเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการประเมินผลระหว่างเรียนซึ่งประกอบด้วยคะแนนทดสอบย่อย (E1) คิดเป็นร้อยละ 80.56 ของคะแนนเต็ม และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 80.43 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้

7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ

(E1/E2) = 80.56/80.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6378 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.78

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ยุ้ย : [26 ต.ค. 2559 เวลา 20:04 น.]
อ่าน [1298] ไอพี : 27.55.31.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ