ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหน้าเขา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหน้าเขา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามและแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อย (%) ค่าเฉลี่ย (x- ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการกำหนดกรอบแนวคิด จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ได้กำหนดค่าน้ำหนักของประเด็นและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ คือ

- ด้านบริบท ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความจำเป็นและความต้องการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ร้อยละ 5 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการนิเทศภายใน ร้อยละ 5

- ด้านปัจจัยนำเข้า ร้อยละ 15 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 5 ความพร้อมหรือความเพียงพอของงบประมาณในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 5 และความพร้อมหรือความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 5

- ด้านกระบวนการ ร้อยละ 25 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านกระบวนการเตรียมการนิเทศภายใน ร้อยละ 8 ด้านการดำเนินการนิเทศภายใน ร้อยละ 9 และด้านประเมินผลการนิเทศภายใน ร้อยละ 8

- ด้านผลผลิต ร้อยละ 50 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนกิจกรรมการนิเทศภายในที่ดำเนินการ ร้อยละ 6 การปฏิบัติงานของครูด้านหลักสูตร ร้อยละ 5 การปฏิบัติงานของครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 5 การปฏิบัติงานของครูด้านการผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ร้อยล ะ 5 การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ร้อยละ 5 การปฏิบัติงานของครูด้านการพัฒนาการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ร้อยละ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ร้อยละ 4 รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและรางวัลอื่นๆ ร้อยละ 4 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการปฏิบัติงานของครู ร้อยละ 4

2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับสูงและผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการนิเทศภายใน (4.01) และตัวชี้วัดความจำเป็นและความต้องการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน (4.00)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับสูง และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพร้อมหรือความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (4.08) ความพร้อมหรือความเพียงพอของงบประมาณ (3.93) และความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ (3.90)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินด้านกระบวนการอยู่ในระดับสูง และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การดำเนินการนิเทศภายใน (4.00) กระบวนการเตรียมการนิเทศภายใน (3.81) และการประเมินผลการนิเทศภายใน (3.74)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินด้านผลผลิตอยู่ในระดับสูง และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ผลการทดสอบ O-Net (5.00) จำนวนกิจกรรมการนิเทศภายในที่ดำเนินการ (5.00) และรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและรางวัลอื่นๆ (5.00) รองลงมา ผลการปฏิบัติงานของครูด้านหลักสูตร (4.12) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการปฏิบัติงานของครู (4.02) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4.00) การปฏิบัติงานของครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (3.98) การปฏิบัติงานของครูด้านจัดประสบการณ์เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (3.96) การปฏิบัติงานของครูด้านการผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน (3.9) และการปฏิบัติงานของครูด้านการพัฒนาการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (3.86)

6. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหน้าเขา ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนรวม 82.60 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการได้ผลมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูงทั้ง 4 ประเด็น เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ย4.20) ด้านบริบท (ค่าเฉลี่ย 4.01) ด้านปัจจัยนำเข้า (ค่าเฉลี่ย 3.97) และด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 3.85)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ

1.1 สถานศึกษาควรดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนาการนิเทศภายในตามหลักการโดยยึดการมีส่วนร่วม

1.2 สถานศึกษาควรมีการศึกษาปัญหาของการดำเนินการโครงการนิเทศภายในที่เป็นปัจจัยที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย

1.3 สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะในด้านการพัฒนาการสอนด้วยโดยเน้นผลเรียนเป็นสำคัญให้มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย พิมล : [25 ต.ค. 2559 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [1231] ไอพี : 118.173.179.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ