ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึก

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการ

เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวภวรันชน์ พุทธา

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน : 2559

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำศัพท์ภาษอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 33 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1). แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน รวมเวลา 14 ชั่วโมง (2) แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม

(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำศัพท์ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ

(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.952

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษา พบว่า

1. แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ

82.19/82.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำศัพท์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในแต่ละเรื่อง ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับระดับชั้น วัยของนักเรียน ความยากง่ายของคำถาม ความน่าสนใจของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์และควรจัดให้เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด

1.2 ในขณะให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเองครูผู้สอนควรดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาขณะเดียวกันต้องคอยควบคุมดูแลเรื่องระเบียบ วินัยความประพฤติของนักเรียน เพื่อให้การศึกษาแบบฝีกทักษะการเขียนคำศัพท์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ควรมีการเพิ่มเวลาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนช้าเนื่องจากเด็กทุกคนรับรู้ได้

ไม่เท่ากันแต่ถ้าให้เวลาและโอกาสเด็กก็จะสามารถพัฒนาตนได้เท่าเทียมกับคนอื่นและ ควรมีแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสริมเตรียมเอาไว้สำหรับนักเรียนที่ทำเสร็จก่อน

1.4 ผู้ที่จะนำแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้

ควรศึกษาคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น ความสนใจ ในการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้

2.2 ควรนำรูปแบบการสอนนี้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองกับนักเรียน

ทุกระดับชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พัฒนานี้มีประสิทธิภาพในทุกระดับหรือไม่ และควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ ได้ใช้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เพิ่มเติม

2.3 ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ระวังถึงส่วนที่เป็นเฉลย เพราะเด็กบางส่วนจะมีการลอกเฉลยทำให้ไม่เกิดผลต่อการเรียนรู้ควรเอาเฉลยไว้ในหน้าถัดไปไม่ควรไว้ในหน้าเดียวกัน

2.4 ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนักเรียนไม่สามารถเห็นคำตอบ

2.5 ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษการแบ่งเนื้อหาย่อย

ออกเป็นตอนๆ นั้นควรคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย เมื่อถึงเวลานำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงๆ อาจจะทำให้เนื้อหาที่สร้างมากเกินไปแต่เวลาที่สอนน้อยไม่สัมพันธ์กัน อาจทำให้ผลการใช้

แบบฝึกประสบการณ์ไม่ประสบความสำเร็จ

โพสต์โดย chittoday : [20 ก.ย. 2559 เวลา 22:50 น.]
อ่าน [1255] ไอพี : 171.100.77.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ