ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหว

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย นางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ์

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแยกจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 71 คน และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 92 คน รวมทั้งหมด 165 คน โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970

อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล,.2543) จากนักเรียนที่ลง ทะเบียนเรียนที่ศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 288 คน คำนวณตามสูตรแล้ว จึงได้จำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง ทั้งสิ้น 165 คน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

2.1 ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 ลำดับแรก คือ หลักสูตรกำหนดให้มีกลุ่มหมวดวิชาครบทั้ง 8 หมวดวิชา หลักสูตรที่เรียนช่วยหลักสูตรช่วยให้นักศึกษาเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ และหลักสูตรที่เรียนช่วยให้นักศึกษาพึ่งพาตนเองได้ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการเรียนรู้

2.2 ด้านการดำเนินการแนะแนว อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 ลำดับแรก คือ การแนะแนะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักศึกษามากขึ้น การแนะแนะช่วยให้นักศึกษาปรับตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การแนะแนวช่วยให้นักศึกษาค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การแนะแนะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเงื่อนไขการจบหลักสูตรแต่ละระดับได้ดี

2.3 ด้านการจัดกระบวนการเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 ลำดับแรก คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำ 3 ลำดับแรก มีการวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนช่วยให้นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนของตนเองตลอดภาคเรียน มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนช่วยให้นักศึกษาได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง และมีการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การวัดผลและประเมินผลการเรียนช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักศึกษา

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดระบบการเรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านหลักสูตร และด้านการดำเนินการแนะแนว ไม่แตกต่างกัน

โพสต์โดย x : [11 ก.ย. 2559 เวลา 00:22 น.]
อ่าน [1269] ไอพี : 118.173.1.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ