ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหว

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผู้ประเมินโครงการ นายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์

ปีที่ประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน บ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) ประชากร ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 33 คน ครู จำนวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการการบริหาร ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ชุดที่ 2 ประเมินรักการอ่าน ชุดที่ 3 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ชุดที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชุดที่ 5 ประเมินความพึงพอใจครูและผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกำหนดหลักการของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของโรงเรียน การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา และหลักการของโครงการ และพบว่า การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักการของโครงการมีความสอดคล้องกัน ประกอบกับมีการเตรียมการภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยพื้นฐานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้าน สะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่า รายการที่มีความพร้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีครูและบุคลากรรับผิดชอบโครงการเพียงพอ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสนับสนุน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และอาคารสถานที่เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครูและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการการบริหารโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีปฏิทินการนิเทศภายใน มีการประเมินการทำงานมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการให้คำปรึกษาแนะนำ

4. ด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดังนี้

4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน บ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมพี่ช่วยน้อง

4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ความสำคัญ ของการอ่าน อ่านอย่างต่อเนื่องใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์โดยการอ่าน อ่านหนังสือได้ หลายประเภท และอ่านหนังสือได้จำนวนหน้าเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นำการอ่านมาเป็นกิจวัตรประจำวัน นักเรียนมีสมุดบันทึก การอ่าน และเข้าเรียนตรงเวลา

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พึงพอใจต่อเครือข่ายส่งเสริม การอ่านภายใน พึงพอใจกิจกรรมเสียงตามสาย และกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเลียม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป กิจกรรมทุกกิจกรรมน่าสนใจ และความพึงพอใจ ในผลงานของตนเองที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ

โพสต์โดย pissa : [2 ก.ย. 2559 เวลา 20:37 น.]
อ่าน [1378] ไอพี : 171.4.57.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ