ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรมบูรณาการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒

โดย นางสิริวรรณ มณีโชติ

ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนขนาดใหญ่)

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรมบูรณาการ

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา”

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๗ ปัจจุบันมีนักเรียน

๑,๕๕๙ คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป และโยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่ จึงถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้อง ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานและมิได้ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเท่าที่ควร เพราะมีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจ การแข่งขันในการประกอบอาชีพ แนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำลง จากการสำรวจวิเคราะห์พบว่า มีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้น ที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ปัญหาวิกฤติเหล่านี้คือความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน จึงมีความสนใจและได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

๑.๒ แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

๑.๒.๑ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา

คุณธรรมของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องและเท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมไทย โดยมีแนวทางคือ กำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามนโยบาย ทิศทางและการวางแนวทางที่สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง กำหนดแผนดำเนินงาน และกำหนดแผนควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๑.๒.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดค่านิยม และกระบวนการในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นระบบ มีแนวคือ ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน คัดกรองผู้เรียน พฤติกรรม สภาพครอบครัว จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้สภาพที่แท้จริงของนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อยตามห้องเรียน สอบถามความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมความประสงค์ที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านใดของบุตรหลาน เพื่อจะได้จัดกระบวนการส่งเสริมหรือปรับแก้ไขให้ถูกทาง และในด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นให้ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน และคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

๑.๒.๓ การปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการบริหารวิชาการ มีแนวทางคือ ผู้บริหารกำหนดนโยบายการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่มุ่งวัตถุประสงค์ ปรับโครงสร้างการบริหาร และกระบวนการทำงานให้มีความซับซ้อนน้อยและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกันด้วยระบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม พัฒนาระบบปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีการปรึกษาและกระจายความรับผิดชอบระหว่างผู้สอน เฝ้าระวังและประเมินผล ทั้งในเชิงนโยบาย การบริหารและการจัดการสอน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ดำเนินการและจัดทำเป็นรายงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและครู

๑.๒.๔ การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์

ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางคือ จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ งานวิจัย งานวิชาการ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

๑.๒.๕ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสถาบันภาคีอื่น เพื่อระดมทรัพยากรและความร่วมมือเข้ามา

จัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา เช่น วัด ชุมชน องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง สถานศึกษาอื่น มหาวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าฯลฯ มีแนวทางคือ ติดต่อสื่อสาร เพื่อแพร่กระจายความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ การเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เอื้อต่อการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ครู และบุคลากร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ครู บุคลากร และ

ผู้ปกครอง ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ “โรงเรียนสุจริต” การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

๒.๓ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ บุคคลผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน

เชิงคุณภาพ นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน นำหลักคุณลักษณะ ๕

ประการของโรงเรียนสุจริต การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับสังคมเกิดสังคมแห่งความสงบสุข โรงเรียนเกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน

โพสต์โดย สิริวรรณ มณีโชติ : [2 ก.ย. 2559 เวลา 13:16 น.]
อ่าน [1407] ไอพี : 202.29.178.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ