ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ตำบลกุดเสลา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ตำบลกุดเสลา

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI MODEL

ชื่อผู้วิจัย นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม

สังกัด โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2557

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและศึกษาผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI MODEL กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1178 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่มและแบบตรวจเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นว่าเหมาะสม และผลการตรวจเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

2. ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท โดยภาพรวม ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหาร มีความเห็นว่าเหมาะสมต่อการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งการกำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม

3. ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าทุกอย่างเหมาะสมควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต จากการตรวจเอกสารอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง พันธกิจ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จุดหมายของหลักสูตรครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โครงสร้างหลักสูตร ครูผู้สอนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง รายวิชาที่เปิดสอน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื้อหาสาระมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมของอาคารสถานที่ นักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความร่วมมือจากชุมชน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าเหมาะสมในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

4. ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการในภาพรวม ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม การตรวจเอกสารอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การเตรียมการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การดำเนินการใช้หลักสูตร ครูผู้สอนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร มีความเห็นว่าเหมาะสม

5. ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต ผู้บริหารมีความเห็นว่าเหมาะสม ควรพัฒนา

นวัตกรรมในการบริหารงานทุก ๆ ด้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การตรวจเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 ด้านคือ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 2 ด้านคือ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผลการเรียนระดับดีขึ้นไป และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปรับปรุง

6. ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ ครูผู้สอนและ ผู้ปกครองนักเรียน มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่าเหมาะสม การตรวจเอกสารอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความมีชื่อเสียง รางวัลเกียรติยศ การยอมรับของชุมชน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านความมีชื่อเสียง ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านรางวัลเกียรติยศผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สรุปรายงานผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) และจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดี และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

โพสต์โดย แอ้ว : [10 ก.พ. 2559 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [1556] ไอพี : 1.1.181.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ