ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ การมีวินัย การใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใน) โดยทำการประเมินโครงการใน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใน) 5 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 14 คน ครูผู้สอน 31 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 599 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 358 คน ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แบ่งการประเมินโครงการ ออกเป็น 4 ระยะ คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่มครูผู้สอน แบบประเมินตนเองของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครูผู้สอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ

1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า มีการเตรียมการและวางแผนดำเนินโครงการ ได้แก่ มีการมอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน มีการวางแผนการดำเนินงานตลอดจนงบประมาณและวัสดุต่าง ๆ พิจารณาจากความเหมาะสมและสภาพของนักเรียนอย่างพอเพียงตามความจำเป็น มีการจัดการประชุมครู และนักเรียนให้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งครูและนักเรียนทุกคนยินดีเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ เพราะเห็นว่าโครงการเหล่านี้มีประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ปกครองมีการทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองโดยการฝากไปกับนักเรียน

1.2 การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) พบว่า มีการกำหนดกิจกรรมและแผน การดำเนินงานของโครงการ การดำเนินโครงการทั้งในภาพรวมและในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดยครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนเป็นผู้สังเกตและบันทึกผลการสังเกตลงในสมุดบันทึกรายวันที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้ให้

1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า มีกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น คือ โรงเรียน มีการเตรียมการและวางแผนโครงการที่ประกอบด้วย การมอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การจัดทำโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน การประชุมชี้แจง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง การกำหนดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ การดำเนินโครงการทั้งในภาพรวมและในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัย การใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยครูผู้สอน สรุปได้ว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีพฤติกรรมในระดับดีขึ้นไปใน ทุกประเด็น

2.2 นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 การประเมินตนเองว่าหลังการทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในเรื่องการมีวินัย การใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ แล้วตนเองมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมด้านการมีวินัย การใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ในทุกประเด็นและทุกพฤติกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้งขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

2.3 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสนับสนุนให้นักเรียนในปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นระดับมากถึงมากที่สุด หลังจากจัดโครงการแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่านักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ในระดับมากขึ้นไป และเห็นว่าโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นมีประโยชน์ต่อนักเรียน และมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับมากที่สุด

3. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่าควรมีการดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย รองญา : [19 ม.ค. 2559 เวลา 07:18 น.]
อ่าน [1386] ไอพี : 125.24.208.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ