ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ

หลักการเหตุผล/ความเป็นมา ปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับ ปฐมวัยด้านวิธีสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยและด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ปฐมวัย สาเหตุหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546และหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ระบุรายละเอียดในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ให้ครูได้เห็นอย่างชัดเจน (สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551, หน้า,บทนำ ก) ดังนั้นในภาพรวมของนักเรียนชั้นอนุบาลยังขาดทักษะการคิด การสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กขาดทักษะในการ แสวงหาความรู้ ไม่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มากลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้ถ่ายทอดนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆและ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากครูผู้สอนจำนวนไม่พอต่อชั้นเรียนและไม่มีเวลาในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะทางคณิตศาสตร์ จึงเน้นการสอนเนื้อหาตรงตามหน่วยการเรียนรู้ ไม่มีการดัดแปลงในการบูรณาการที่ทอด แทรกทักษะทางคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่เกิดกระบวนการ ครู มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย และไม่ค่อยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับต่ำ การเรียนการสอนเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงคณิตศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นครูปฐมวัยควรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์มาบูรณาการการสอนแบบ ปกติ การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน แต่การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น มีความแตกต่างจากการเรียน คณิตศาสตร์ใน ระดับอื่น ๆ เพราะพัฒนาการของเด็กนั้นต่างจากวัยอื่น ซึ่งคุณครูหรือผู้ปกครองควรตระหนักถึง ความสำคัญของการส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก เพราะนอกจากจะใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องอาศัยการเตรียมการและวางแผนอย่างดี เพื่อให้เด็กได้มี โอกาสค้นคว้าแก้ปัญหา เรียนรู้การพัฒนาความคิด รวบยอด และสิ่งที่สำคัญคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ทางคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว หรือไม่ได้มี ความหมายเพียงตัวเลขสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการสร้างและใช้หลักการรู้จักการคาดคะเน ช่วยในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรส่งเสริมให้เด็กได้คิดอย่างอิสระบนความ สมเหตุสมผล ไม่จำกัดว่าการคิดคำนวณต้องออกมาเพียงคำตอบเดียวหรือมีวิธีการเดียว ดังนั้นการจัดการการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) เป็นเทคนิค การสอนในรูปแบบใหม่ที่จะมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ปฐมวัย ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข นับเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างมากใน ต่างประเทศการเป็นมิตรกับสมอง” เป็นการเรียนรู้ที่มีสมองเป็นฐาน เป็นการปรับเปลี่ยนให้เป็นมิตรกับสมอง

และเป็นมิตรต่อผู้เรียน เริ่มต้นด้วยสร้างความรู้ที่มีอยู่ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมต่างๆที่มีโครงสร้างที่แต่ละ ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น รวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้กับ ผู้เรียน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และสร้างทักษะในการเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ให้กับเด็ก สิ่ง เหล่านี้เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมอง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กคิดไปในทางบวกซึ่งจะส่งผลกระทบของ สมองทำให้เกิดภาวะในความเครียดลดน้อยลง พัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ซง่ึ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องการทำงานของสมอง มีความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะทำให้เด็กเกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่างสังเกต แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิด และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างมีเหตุผล ได้รับประสบการณ์โดยตรง และการจัดประสบการณ์จะต้องครอบคลุม ประสบการณ์สำคัญที่กำหนด มีการนำแนวคิดจากนวัตกรรมมาใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

3. จุดประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้กิจกรรม การจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3. เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนรู้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. กลุ่มเป้าหมาย 4.1 เชิงปริมาณ เด็กปฐมวัยทุกคน ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 4.2 เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

5. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพการจัดกิจกรรมประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่ มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดโครงสร้างของแผนการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่ง การเรียนรู้ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เขียน แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จะยึดหลักของการจัดการเรียนรู้โดยการเป็นมิตรต่อสมอง 3 ข้อ 1.หลักใน การผ่อนคลาย ( Relaxed Alertness) คือ การสร้างอารมณ์บรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดีที่สุด 2.หลักในการ ตระหนัก จดจ่อ (Orchestrated immersion) คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับความรู้ ตระหนัก จดจ่อที่จะเรียนของผู้เรียนโดยผ่านการได้เห็น ได้ยิน ได้ดม ได้สัมผัส ได้ชิมรส ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เชื่อมโยงความรู้เดิมมาใช้กับความรู้ใหม่ 3. หลักในการจัดประสบการณ์ที่เป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น (Active Processing of Experience) เป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์นำไปสู่ความแข็งแกร่งในการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่มีความหมาย ครูใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาหรือค้นหาคำตอบ อย่างกระตือรือร้น กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด หาทางพิสูจน์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ปฐมวัย มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก รวมทั้ง เป็นแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรฐานการเรียนรู้จัดให้อยู่ภายใต้สาระหลัก ดังนี้ สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค.ป. 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการ แสดงจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง สาระที่ 2 : การวัด มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงินและเวลา สาระที่ 3 : เรขาคณิต มาตรฐาน ค.ป. 3.1 : รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่ง ทิศทาง และ ระยะทาง มาตรฐาน ค.ป. 3.2 : รู้จัก จำแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการ จัดกระทำ สาระที่ 4 : พีชคณิต มาตรฐาน ค.ป. 4.1 : เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค.ป. 5.1 : รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอ สาระที่ 6 : ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูควรคอย สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามความเหมาะสมกับระดับอายุ

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ 1.1 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย กำหนดประเด็นในการทดสอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แบบทดสอบเป็นการทดสอบแบบปฏิบัติ จริงและตอบคำถามจากการปฏิบัติ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านการ 2 ข้อจำแนกและ กระบวนการ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านการวัด 2 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านเรขาคณิต 2 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านพืชคณิต 2 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น 2 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้านการคำนวณ 2 ข้อ ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) สอนด้วยกิจกรรมการจัดประสบการณ์กิจกรรมแบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ที่มี ต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบูรณาการจัดกิจกรรม เคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์รวมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทดสอบหลังเรียน (Posttest)

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการ เรียนรู้ แบบวัดความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ที่มีต่อ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนรู้ / การเรียนรู้อย่างมีความสุข วิธีการสร้างแบบวัด ความสุขในการเรียน จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดขอบข่ายในการสร้างแบบวัดความสุขใน การเรียนรู้ ในด้านคำถามมีทั้งอารมณ์ทางด้านบวกและอารมณ์ทางด้านลบแบบวัดความสุขในการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale)

7.ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จเชิงปริมาณ - กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการ

เรียนรู้ โดยการบูรณาการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์รวมกัน เพื่อ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นผ่อนคลาย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้น สู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก - แบบประเมินความสุขแห่งการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการ เรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ ด้านผเู้รียน - เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการ จัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน - เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ผลสำเร็จด้านผู้ปกครอง - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กในระดับปฐมวัยทั้งใน ห้องเรียน/โรงเรียน - ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นละศรัทธาในตัวครูให้การสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเต็มใจและร่วมกันพัฒนาเด็กได้อย่างดียิ่ง

8. ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อ เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และนำมาใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. เป็นแนวทางสำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ในการจัดการประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ 1. ความร่วมมือเกื้อหนุน สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 2. มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ โดยกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการ เรียนรู้ที่มี ต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กทุกคนมี ความสุข เป็นการเรียนรู้แบบผ่อนคลายสมอง มีความสนุกสนานเรียนรู้จากการปฏิบัติในรูปแบบโดยการบูรณาการจัด กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์รวมกัน 4. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 5. ผู้บริการสถานศึกษา ให้การสนับสนุน นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

10. บทเรียนที่ได้รับ - เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการจัด ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน - เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ที่มีต่อ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก - ในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนให้ เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมเด็ก

โพสต์โดย ส้ม : [25 มี.ค. 2563 เวลา 21:16 น.]
อ่าน [637] ไอพี : 27.55.29.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ