ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้ศึกษา เมธินี จินเดหวา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ 5) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) มีดังนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ดูแลระบบ จำนวน 4 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะครู จำนวน 63 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) นักเรียน จำนวน 283 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 186 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) รูปแบบการประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต (ผลการดำเนินงานตามโครงการ) และฉบับที่ 5 ด้านผลผลิต (ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้านผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน และด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โครงการมีความจำเป็นและควรทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีของบุคลากรและนักเรียน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในระดับดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้ดี วัสดุอุปกรณ์มีความทันสมัยและมีความพร้อมต่อการใช้งานพอสมควร แต่จำนวนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ การจัดสรรงบประมาณมีความเพียงพอ มีการวางแผนการใช้จ่ายและดำเนินการตามโครงการอย่างเหมาะสม แต่ยังขาดความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการการเรียนรู้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นระบบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบอยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า มีระบบการตรวจสอบที่ดี ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบ/โครงการ ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน พัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้ทั่วถึง เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้านผลผลิตของโครงการ (ผลการดำเนินงานตามโครงการ) พบว่า จากการดำเนินงานตามโครงการส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ดี มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีปัญหาด้านการให้บริการที่ยังไม่ทั่วถึง จำนวนห้อง และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนมีช่วงเวลาการเรียนรู้จำกัด จึงควรจัดระบบการให้บริการให้ทั่วถึงและจัดช่วงเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม ด้านผลผลิตของโครงการ (ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ) พบว่า สัญญาณ Wi-Fi ค่อนข้างช้าและไม่ทั่วถึง อุปกรณ์ไม่เพียงพอ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ควรพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณที่ครอบคลุม พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน

โพสต์โดย kratai : [26 ส.ค. 2562 เวลา 12:21 น.]
อ่าน [203] ไอพี : 125.25.118.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ