ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุ

บทคัดย่อ

นายสุรพล ปากอุตสาห์ : (2561) : รายงานการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ครูผู้สอนโรงเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ที่ผู้ศึกษาให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ขนาดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) แบบประเมินตนเอง ก่อนและหลังกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำเนินงานกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 1) วิเคราะห์ประเมินตนเอง ก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของครูผู้สอน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย โดยหาค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Malcome S. Knowles, 1973) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) ทฤษฎีการเรียนรู้อิงประสบการณ์ (Experiential Learning) รวมทั้งศึกษารูปแบบกระบวนการนิเทศ เช่น รูปแบบการนิเทศแบบเน้นการพัฒนา(Glickmam,1981) รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Gluttorn, 1984) รูปแบบการนิเทศแบบสอนงาน (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร (สุมน อมรวิวัฒน์, 2547) และรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม (Glickman, 1995) ทำให้ได้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่เหมาะสมกับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยซึ่งมีขั้นตอนการนิเทศ 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เป็นขั้นตอนการดำเนินการให้ความรู้ คำชี้แนะ จากศึกษานิเทศก์ เพื่อช่วยให้ครูนำความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามศักยภาพหรือความสามารถของครูแต่ละคนเป็นการพัฒนากลุ่มครูจำนวนน้อยหรือรายบุคคลอย่างเข้มข้น ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เป็นขั้นตอนการนำความรู้ที่ได้รับมา ไปปฏิบัติจริง โดยการร่วมมือกันทำงาน การคิดอย่างมีจารณญาณ การแก้ปัญหา การฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้กับตนเอง และขั้นตอนที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นขั้นตอนการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ ของการทำโครงงาน เริ่มตั้งแต่การนำเสนอหัวเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงาน และผลสรุปของโครงงาน เพื่อทราบว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ดำเนินการประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

2. ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของกลุ่มเป้าหมายหลังการศึกษาเอกสาร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ก่อนการศึกษาเอกสาร ส่วนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับครูในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยพบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขั้นนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากอันดับแรก รองลงมา ขั้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และขั้นเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ตามลำดับ

โพสต์โดย อัญชญานุต ศรีสุข : [11 ส.ค. 2562 เวลา 12:02 น.]
อ่าน [230] ไอพี : 113.53.123.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ