ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

ผู้วิจัย นายสยาม เรืองสุกใสย์

ปี พ.ศ. 2559

คำสำคัญ การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 3. เพื่อใช้กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มเป้าหมาย 15 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 2.1 การศึกษาแนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี 2 โรงเรียน ขั้นที่ 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) กับกลุ่มเป้าหมาย 15 คน ขั้นที่ 2.3 การจัดทำร่าง กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้แบบบันทึกการยกร่างกลยุทธ์จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มเป้าหมาย 8 คน ขั้นที่ 2.4 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยใช้แบบบันทึกการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และแบบตรวจสอบด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ กับกลุ่มเป้าหมาย 9 คน ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้แบบรายงานผลการใช้กลยุทธ์ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะครู และนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการที่ระบุไว้ในกลยุทธ์การดำเนินงาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมิน กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย 303 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพ ปัญหาและปัจจัยการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ สนทนากลุ่มของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปได้ดังนี้ ด้านสภาพการดำเนินงานโรงเรียน พบว่า มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ในการดำเนินงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโรงเรียน โดยนำผลการประเมินไปปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป ด้านปัญหาการดำเนินงานโรงเรียน พบว่า บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการดำเนินงานน้อย การจัดบรรยากาศสภาพและแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน ขาดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโรงเรียน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นความสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโรงเรียน ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียน พบว่า ผลการศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ จุดแข็ง ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน มีการบริหารงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ จุดอ่อน ได้แก่ ผู้บริหารมีการติดตามและนำผลการดำเนินการ มาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา ครุภัณฑ์หอพักมีไม่เพียงพอ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนยังไม่เพียงพอ โอกาส ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์ ชุมชนให้ความเป็นกันเองแก่คณะครู วัฒนธรรมชนเผ่ามีความเข้มแข็ง และองค์กรศาสนามีความเข้มแข็ง อุปสรรค ได้แก่ มีการเปลี่ยนนโยบายบ่อย การกระจายอำนาจสู่โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง ประชากรในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่ำ มีระดับการศึกษาต่ำ และชุมชนไม่มีกระแสไฟฟ้า ไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

2. การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานในโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

ผลการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานในโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จากการศึกษาแนวทางปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ฯ พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีจุดแข็ง 13 ข้อ จุดอ่อน 8 ข้อ โอกาส 9 ข้อ และอุปสรรค 6 ข้อ ซึ่งตำแหน่งสถานภาพของโรงเรียน คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) จากผลการวิเคราะห์ทำให้ได้กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 8 ข้อ เป้าประสงค์ 8 ข้อ และกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด และจากผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของโรงเรียนฯ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

3 ผลการใช้กลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 พบว่า 1) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ทุกกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

4. ผลการประเมินกลยุทธ์การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ด้านความพึงพอใจและความเป็นประโยชน์ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นต่อความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

โพสต์โดย ขาล : [12 ก.ค. 2562 เวลา 20:39 น.]
อ่าน [222] ไอพี : 118.172.104.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ