ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดการสอน สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2

ผู้รายงาน นายสามารถ เชื่อมกลาง

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม ในรูปแบบของชุดการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการสอนเรื่องหลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.47 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ Dependent Sample

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.91/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

3. นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.076 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.65

ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดที่ 7

เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

จัดทำโดย

นายสามารถ เชื่อมกลาง

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คำนำ

ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ศาสนพิธี และพิธีกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่

1. ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2. ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง อริยสัจ 4

3. ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ศาสนพิธี 1

4. ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง ศาสนพิธี 2

5. ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

6. ชุดการสอนที่ 6 เรื่อง วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ

7. ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

สำหรับชุดการสอนชุดนี้เป็นชุดที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้หมุนเวียนไปตามศูนย์การเรียนที่กำหนดให้ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

ตอนที่ 1 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

ตอนที่ 2 ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

ตอนที่ 3 การประเมินผล

การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน นักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการใช้ชุดการสอน โดยให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ จึงจะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน

หวังว่าชุดการสอนชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และบังเกิดผลดีต่อ การจัดการเรียนการสอนของครู

สามารถ เชื่อมกลาง

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ตอนที่ 1 คำชี้แจงสำหรับนักเรียน ............................................................................................. 1

แบบทดสอบก่อนเรียน ............................................................................................... 4

ตอนที่ 2 ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ .................................... 6

ศูนย์ที่ 1 ศาสนาอิสลาม ............................................................................................. 7

ศูนย์ที่ 2 ศาสนาคริสต์ ............................................................................................... 14

ศูนย์ที่ 3 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ................................................................................ 21

ศูนย์ที่ 4 ศาสนาสิกข์ ................................................................................................. 28

ศูนย์สำรอง รู้จริงหรือไม่ ............................................................................................ 35

ตอนที่ 3 การประเมินผล .......................................................................................................... 38

แบบทดสอบหลังเรียน ............................................................................................... 40

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... 42

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ....................................................................................... 43

บรรณานุกรม ............................................................................................................................. 44

ภาคผนวก .................................................................................................................................. 46

แบบบันทึกสำหรับนักเรียน ........................................................................................ 47

2

3

ผังการจัดศูนย์การเรียน

จัดชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียนตามผัง ดังนี้

การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระทำได้เมื่อ

1) นักเรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์นั้นๆ เสร็จพร้อมกัน หรือ

2) หากมีกลุ่มที่ทำกิจกรรมเสร็จพร้อมกัน 2 กลุ่ม ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย หรือ

3) หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ ก็ให้ไปทำกิจกรรมยังศูนย์สำรอง และเมื่อมีศูนย์ใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สำรองไปยังศูนย์ที่ว่างนั้น

4

5

โพสต์โดย rabbit : [27 เม.ย. 2562 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [439] ไอพี : 124.122.63.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ