ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล

ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวประภาพรรณ์ พรหมพิสาท์

โรงเรียน : โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

แบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

แบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การแก้ปัญหา 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน

แบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research :R) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

2) การพัฒนา (Development : D ) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้

3) การวิจัย (Research : R) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ และ 4) เป็นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 3 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 89 คน

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวนทั้งหมด 30 คน โดยได้มาจาก

การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) แบบเป็นกลุ่มห้องเรียน จากห้องที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้รับผิดชอบการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เ

รื่อง ศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน 2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส33102 เรื่อง ศาสนพิธี เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส33102 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จำนวน 40 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง ศาสนพิธี แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลวิจัยได้ดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.24/88.83 สูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจ 4

โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8251 หรือ

ร้อยละ 82.51

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ

หลังเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่านักเรียน

ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง ศาสนพิธี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มตัวอย่าง

หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ก่อนและหลังเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน เรื่อง ศาสนพิธี มีความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ของกลุ่มตัวออย่าง หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจสี่

โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ปา : [2 มี.ค. 2562 เวลา 02:19 น.]
อ่าน [359] ไอพี : 184.22.57.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ