ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

ชื่อผู้ประเมิน นายอรุณ เรือนเพ็ชร

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

ปีที่ประเมิน 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับระดับความต้องการจำเป็น และระดับความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ และระดับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการและการติดตามโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ปริมาณผลผลิต รายได้ เงินออม และความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและครู โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 242 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 113 คน ผู้ปกครอง จำนวน 108 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน จำนวน 7 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จากประชากรตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 12 ฉบับ ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1. บริบทของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด เป็นดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด เป็นดังนี้

2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.2 ความเหมาะสมของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3 ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด เป็นดังนี้

3.1 กิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ในระดับร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 การติดตามโครงการ อยู่ในระดับร้อยละ 70 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลของตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด เป็นดังนี้

4.1 นักเรียนที่มีความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง อยู่ในระดับร้อยละ 88.00 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 นักเรียนที่มีทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับร้อยละ 89.87 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ประมาณผลผลิตที่ได้ อยู่ในระดับ 230 กิโลกรัม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 รายได้ของโครงการ อยู่ในระดับ 8,986 บาท ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 นักเรียนที่มีเงินออม อยู่ในระดับร้อยละ 91.00 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.8 ความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการด้วย

2. ควรนำบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการดำเนินงาน

โพสต์โดย aroon.nasan : [21 ก.พ. 2562 เวลา 20:50 น.]
อ่าน [352] ไอพี : 110.168.249.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ