ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจีรภัทร์ ถิรปัญญา

ปีการศึกษา : 2560

ในการศึกษาผลการพัฒนาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กชั้นชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านต้นโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 4 ทักษะ คือ ด้านทักษะการสังเกต การจำแนก การพยากรณ์/คาดคะเน และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลสำหรับวัดและประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก จำนวน 30 แผนเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติ t-test Dependent

สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างช่วงเวลา 10 สัปดาห์ จากการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก จำแนกรายพฤติกรรม ได้แก่ ทักษะการสังเกต การจำแนก การพยากรณ์ และการลงความเห็นจากข้อมูล พบว่า ทุกพฤติกรรมและภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรกมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ที่ 10 ยกเว้นทักษะการจำแนกในสัปดาห์ที่ 6 นักเรียนมีพฤติกรรมลดลง จากระดับ 2.83 ลดลงเป็น 2.78 จากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 7 จากระดับพฤติกรรม 2.72 ลดลงเป็น 2.56 จากนั้นก็พัฒนาขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 10 สำหรับทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล นักเรียนมีระดับพฤติกรรมคงที่ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 คืออยู่ระดับ 2.61 จากนั้น จากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 10 สรุปภาพรวมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกจำแนกรายพฤติกรรมและภาพรวม พบว่า ทุกพฤติกรรมคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ t-test ปรากฏว่าทุกพฤติกรรมและภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ df = 17 โดยค่า t ที่คำนวณได้ทุกพฤติกรรมและภาพรวมสูงกว่าค่า t ในตาราง df17,.01 แสดงว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ก

สารบัญ ค

สารบัญตาราง จ

สารบัญแผนภูมิ ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4

ประโยชน์ของการศึกษา 4

ขอบเขตของการศึกษา 4

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 5

สมมติฐานการศึกษา 5

นิยามศัพท์เฉพาะ 5

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7

การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 7

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 12

ขอบข่ายเนื้อหาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 18

การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 21

การวัดและประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 27

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 31

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 40

ประชากร 40

แบบแผนการทดลอง 40

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 41

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 41

การเก็บรวบรวมข้อมูล 48

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 50

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 53

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 53

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 53

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างช่วงเวลา

ที่มีการทดลองใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก 54

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก 61

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 62

สรุปผลการศึกษา 62

อภิปรายผล 63

ข้อเสนอแนะ 65

บรรณานุกรม 67

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 68

ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 86

ภาคผนวก ค ผลการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 112

ภาคผนวก ง ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 141

ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงาน 177

ภาคผนวก ฉ ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรม 193

ภาคผนวก ช ประวัติผู้ศึกษา 200

สารบัญตาราง

เรื่อง หน้า

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก 54

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก จำนวน 30 แผน

เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ด้วยผลการทดสอบนัยสำคัญ (t-test)

แยกเป็นรายพฤติกรรม และภาพรวม 61

สารบัญภาพ

เรื่อง หน้า

ตารางกราฟที่ 1 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต

ระหว่างการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก ช่วง 10 สัปดาห์ ด้วยค่าเฉลี่ย (µ) 56

ตารางกราฟที่ 2 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนก

ระหว่างการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก ช่วง 10 สัปดาห์ ด้วยค่าเฉลี่ย (µ) 57

ตารางกราฟที่ 3 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการพยากรณ์

ระหว่างการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก ช่วง 10 สัปดาห์ ด้วยค่าเฉลี่ย (µ) 58

ตารางกราฟที่ 4 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการลงความเห็น

ระหว่างการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก ช่วง 10 สัปดาห์ ด้วยค่าเฉลี่ย (µ) 59

ตารางกราฟที่ 5 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง

การจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุก ช่วง 10 สัปดาห์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย (µ) 60

โพสต์โดย ภัทร์ : [4 ก.ค. 2561 เวลา 22:04 น.]
อ่าน [621] ไอพี : 118.172.8.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ