ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการ เรียนรู้ 7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียน ชั้นม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

ส าห รับนั กเรียนชั้นมั ธยมศึกษ าปีที่ 4 ที่ มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อศึกษ า

ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้7

ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นรายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง

ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นรายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้

7 ขั้นรายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเวียงสระ

อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการ

เรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จ านวน 5 ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะ

หาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 แผน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี

พื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จ านวน 40 ข้อค่าความยากมีค่าตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.65 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.67

และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 4)แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากมีค่าตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.71 และค่าอ านาจ

จ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.69 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และ 5) แบบประเมินเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก ค่าตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ

สมมติฐานใช้สถิติทดสอบ t-test dependent sample

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรกาเรียนรู้7 ขั้น

รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ

ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 เท่ากับ 84.30/85.35 ชุดกิจกรรมที่ 2 เท่ากับ 84.65/85.81 ชุดกิจกรรมที่ 3

เท่ากับ 84.59/85.58 ชุดกิจกรรมที่ 4 เท่ากับ 84.48/85.58 ชุดกิจกรรมที่ 5 เท่ากับ 84.24/85.12

และชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 84.45/83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้

แบบวัฎจักรการเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6598 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 65.98

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร

การเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร

การเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

5. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร

การเรียนรู้7 ขั้น รายวิชาเคมีพื้นฐาน 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย พร : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 21:46 น.]
อ่าน [536] ไอพี : 202.28.64.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ