ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษ

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพพัฒนาเอกสารประกอบการ เรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ใน ชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นทั้งหมด 8 เล่ม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 84 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ใน ชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบ ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้อ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 8 เล่ม ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 84.23/86.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เมื่อพิจารณา ทั้ง 8 เล่ม ได้แก่ 1) ออมจากน้อยเป็นร้อยล้าน 2) ลงทุนน้อยเป้าหมายร้อยล้าน 3) การผลิตสินค้า และบริการ 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) เรียนรู้ตามค าพ่อสอน 6) เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิต สินค้าและบริการ 7) สิทธิผู้บรโิภค 8) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.75/87.33, 80.67/84.00, 84.66/87.78, 87.86/86.67, 88.30/89.67, 86.40/83.67, 83.11/88.00 และ 81.98/80.00 ตามล าดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทุกเล่ม

2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทุกเล่ม 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยรายการ ที่มีประเด็นสูงสุดเพียงล าดับเดียว คือ เอกสารประกอบการเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือ เอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหาความเหมาะสมและน่าสนใจ เอกสารประกอบ การเรียนมีการอธิบายชัดเจนและเข้าใจง่ายชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน และเอกสารประกอบการเรียนมีการทบทวนก่อนท าแบบฝึกหัดท าให้เข้าใจง่าย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ 1. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ในการน าเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 1.1 ครูควรอธิบายความหมายและตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเกิดทักษะแต่ละประเภท ให้นักเรียนเข้าใจก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อว่านักเรียนจะมีความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดในแต่ละเล่มได้มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์จากการท าเอกสารประกอบการเรียนมาก ที่สุดและมีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นด้วย

โพสต์โดย TOY : [13 มิ.ย. 2561 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [563] ไอพี : 106.0.131.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ