ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Base Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Base Learning)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์กีฬา 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้

ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมี

พื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์กีฬา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนศิลป์กีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่เรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 1 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์กีฬา จำนวน 33 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้

ทีมเป็นฐาน (Team-Base Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 7 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนและหลังเรียน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 2) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness Assurance Test: IRAT) และ

รายกลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: GRAT) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test Question: MCQ) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 7 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 และ 5) บทเรียนล่วงหน้า ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Base Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้

ทีมเป็นฐาน (Team-Base Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน

(รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.14/80.85 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง

(Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน

ศิลป์กีฬา มีค่าร้อยละของคะแนนผลการเรียนรู้ 88.14 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐาน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์กีฬา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีพื้นฐาน (รหัสวิชา ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์กีฬา มีความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D.= 0.70 ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

โพสต์โดย ปทุมมา : [10 มิ.ย. 2561 เวลา 16:33 น.]
อ่าน [557] ไอพี : 101.108.229.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ