ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย ณัฐนันท์ นามอาษา

ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียน โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จำนวน 9 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำแบบสำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนฤมล ตั้งประพฤติดี มาใช้ในการสำรวจวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 49 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.30 / 86.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.l.) เท่ากับ 0.7554 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 75.54

3. ผลคะแนนวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.69 และ S.D. เท่ากับ 0.38)

ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพิ่มมากขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างขึ้นในระดับมากที่สุด ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน รู้จักตนเอง รู้จักข้อมูลอาชีพ สามารถตัดสินใจและวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย nan : [27 พ.ค. 2561 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [618] ไอพี : 223.206.238.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ