ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัด การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ระยะที่ 4 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง จำนวน 14 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดทักษะทางสังคม จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (t-test dependent samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเท่ากับ 1.07 อยู่ในระดับปรับปรุง โดยเฉพาะในสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

ครูมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการสอนมากที่สุด คือ ครูขาดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิค การสอนแบบใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับการสอนในแต่ละเนื้อหาและแต่ละสาระการเรียนรู้ รองลงมาคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ได้แก่ นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีโดยเฉพาะสาระ ที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ และนักเรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ และมี ความต้องการ คือ ต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นฐานของนักเรียน รองลงมาคือ ต้องการสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ครูผู้สอนควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรของสถานศึกษา และสอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน โดยเฉพาะสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ ส่วนนักเรียนมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูสอนจริงจัง ไม่ใช้สื่อในการสอน บรรยากาศในการเรียนเคร่งเครียด ต้องทำแบบฝึกหัดส่ง ทุกครั้ง โดยเฉพาะการเรียนเรื่อง จำนวนจริง ที่เข้าใจยากทำให้เครียด และครูไม่มีเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยนักเรียนมีความต้องการในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข คือ อยากให้ครูมีรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ในชั้นเรียน มีเทคนิคหลาย ๆ เทคนิค เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้ (Syntax) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นกระตุกต่อมคิด (Starting Thinking Step) (2) ขั้นเตรียมพิชิตฝัน (Preparing Step) (3) ขั้นมุ่งมั่นเรียนรู้ (Learning Step) 5 ขั้น คือ การนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น การเรียนกลุ่มย่อย การทดสอบย่อย การคิดคะแนนพัฒนาการ และการยกย่องกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ (4) ขั้นพรั่งพรูประสบการณ์ (Sharing Experience Step) (5) ขั้นติดตามช่วยเหลือ (Following and Helping Step) 4) หลักของการปฏิสัมพันธ์ (Social System) 5) หลักการตอบสนอง (Principle of Reaction) และ 6) ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (Support System) ซึ่งผล การประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ประกอบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.95/78.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนด

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะทางสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Tong : [29 ส.ค. 2560 เวลา 07:38 น.]
อ่าน [586] ไอพี : 180.180.33.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ