ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โ

ผู้วิจัย สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

ปีที่ทำการวิจัย 2558 - 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง และ 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 491 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Guidelines) ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการหาคุณภาพ ของหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรลูกเสือ Miniboy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ แบบตรวจสอบคุณภาพร่างหลักสูตรลูกเสือ Miniboy Scout แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรที่พิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็ก สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย ไม่เครียด มีโอกาสออกกำลังกายและพักผ่อน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเล่นที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ผู้สอนมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กทำ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่ผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง 2 ฝ่าย โดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระทำ เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อจะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะกับเด็ก การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สำคัญ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์สำคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดไว้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ได้จัดทำรายวิชาหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติและในชุมชนระหว่างนานาชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

2. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สรุปได้ว่า หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ฉบับร่าง มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย หลักการ และจุดหมายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ความสำคัญของการลูกเสือ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เครื่องแต่งกาย ของ ลูกเสือ Miniboy scout คุณภาพของผู้เรียน การประเมินผล แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ Miniboy scout ผลจากการจัดกิจกรรมลูกเสือ Miniboy scout คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือ Miniboy scout และมีความเหมาะสมและสอดคล้อง สามารถนำไปทดลองใช้ได้

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สรุปได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการใช้หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง และโรงเรียนประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ในปีการศึกษา 2559 โดยครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงได้ทุกระดับชั้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้เป็นไปตามขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง

4. ผลการประเมินประสิทธิผลและหาคุณภาพของหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นอกจากนี้ ภาพรวมความพึงพอใจของฝ่ายบริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต่อหลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก หลักสูตรลูกเสือ Miniboy scout นักเรียนสามารถนำความรู้จากเนื้อหาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักเรียนมีอิสระต่อการเรียนรู้ ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด สามารถเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัยได้

โพสต์โดย สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง : [28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:35 น.]
อ่าน [592] ไอพี : 171.5.251.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ