ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มเรื่องโรคไม่ติดต่อระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3 กลุ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาชุดหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริม พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่ม 1 ชุด จำนวน 5 เรื่อง 2) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนจัดกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมและหลังจัดกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติม 4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเตมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation:SD) และ ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)

ผลการศึกษา

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.83/81.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.66 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.00

3. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดีมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 2.65 จากคะแนนเต็ม 3.00

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.38 จากคะแนนเต็ม 5.00

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่องโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การจัดทำในครั้งนี้สำเร็จได้ดีด้วยความกรุณายิ่งจาก นายบัณฑิต ปานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ที่ได้ให้คำแนะนำในการศึกษาครั้งนี้ตั้งแต่ต้นและเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณนางสาวยุพาพักตร์ ยศพิทักษ์ กศ.ม (หลักสูตรและการสอน) โรงเรียน

บุปผาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 นางประสพสุข รติบัณฑิต

ครูชำนาญการพิเศษ(สุขศึกษาและพลศึกษา) โรงเรียนโนนกอกวิทยา ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และนางดวงเดือน หมื่นสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ(ภาษาไทย) โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา การตรวจสอบเครื่องมือและสถิติในการศึกษา จนทำให้ผลการศึกษาประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ทุกท่านที่เป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งแก่ผู้วิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมและโรงเรียนโนนกอกวิทยา ที่มีความตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย จนประสบผลสำเร็จมาด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจนบูรพาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน

นายศุกขกฤษณ์ วิเชียร

โพสต์โดย เกด : [9 ม.ค. 2560 เวลา 13:18 น.]
อ่าน [606] ไอพี : 61.19.123.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ