ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ นายคำรณ มาลาคำ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ระยะเวลา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2559 – 14 ตุลาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การวางแผน ในการกำหนดวัตถุประสงค์

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง

เพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้

เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จ

ของโครงการ

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดดำเนินในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากร/วิทยากร ลูกเสือ-เนตรนารีผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปกครอง จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ

ผลประเมินโครงการในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้

1) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.77 ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.73 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.71 และด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 4.66

2) ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดให้แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาคือ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.74

3) ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.75 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย 4.54

4) ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมีการจัดทำโครงการ

ขออนุมัติโครงการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.88 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ

มีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ ค่าเฉลี่ย 4.71

5) ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.71เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการศึกษา ดังนี้

1) ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู พบว่า ประสิทธิภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.75 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และด้านใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างความเหมาะสม ได้รับประโยชน์คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึงมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการจัดทำแผนการอบรมตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68

2) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า

ด้านผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่น ๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วม และมีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.70 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้าน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของตนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำทุกภาคการเรียน หรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรเพิ่มกิจกรรมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับโรงเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ดังนั้น ควรมีการใช้สิ่งล่อใจเพื่อจูงใจให้มีความอยากหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งล่อใจอาจเป็นของรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งควรมีการติดตามผลการอบรมดังกล่าว ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนดังกล่าวได้จริงหรือไม่

โพสต์โดย krubird : [14 ต.ค. 2559 เวลา 10:25 น.]
อ่าน [604] ไอพี : 125.25.26.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ