ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนจำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่ม (Cluster) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เอกสารประกอบการสอนแบดมินตัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถด้านทักษะกีฬาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และ การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นายสุนันท์ หิรัตพรม

หน่วยงาน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกว่า มีชื่อเรียกว่า “อาร์ดีพีพีเอเอส” (RDPPAS Model) มี 7 องค์ประกอบหลัก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) สาระหลัก 5) สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 6) ระบบสังคม และ 7) ระบบสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Readiness :R) 2) ขั้นอธิบายและสาธิต (Demonstration and Explanation : D) 3) ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย (Practice Subskills : P) 4) ขั้นปฏิบัติให้ชำนาญ (Practice Expertise : P) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application : A) และ 6) ขั้นสรุป (Summarize : S) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 84.42/82.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกีฬาแบดมินตัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนพึงพอใจต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนพลศึกษาแบบเน้นทักษะปฏิบัติ ด้านรูปแบบการเรียนการสอนมากที่สุด เพราะผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตันและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยตัวเอง และร่วมกันเรียนรู้กับผู้อื่น ครูเรียงลำดับเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนสามารถสรุปความรู้ เชื่อมโยงนำไปไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

TITLE The Development of instructional model for physical education focus on practicing skills to promote the ability in badminton skills and critical thinking skills for Matthayomsuksa 1

AUTHOR Mr.Sunan Hiratprom

INSTITUTE Chumchangplangraj school, Kuchinarai District, kalasin province, Kalasin provincial administrative organization

YEAR 2016

ABSTRACT

The purposes of this study were: 1) to develop and evaluate the effective of

the instructional model for physical education focus on practicing skills to promote the

ability in badminton skills and critical thinking skills for Matthayomsuksa 1. 2) to compare the ability in badminton skills and critical thinking skills for Matthayomsuksa 1 before and after learning. 3) to study the students’ satisfaction towards to instructional model for physical education focus on practicing skills to promote the ability in badminton skills and critical thinking skills. The participants of this research was conducted under cluster random sampling, students of the sample used in this study were 23 students from Matthayomsuksa 1/1, who registered in this course in the second semester of the academic year 2015 in Chumchangplangraj school, Kuchinarai district, kalasin province, Kalasin provincial administrative organization.

The research instruments were the instructional model for physical education focus on practicing skills to promote the ability in badminton skills and critical thinking skills, supplementary sheet, lesson plans, evaluation form for the congruence of the instructional model, achievement test, abilities for badminton skills and critical thinking skills tests and students’ satisfaction towards the instructional model for physical education. Statistics comprised of mean scores (), standard deviation (S.D.), percentage (%), t-test dependent and content analysis.

The Results of the research were as follows:

1. The teaching style of this instruction model is called “RDPPAS” Model. There are seven factors :1) Principle 2) Aim 3) The process of learning4) Social5) Support 6) the response and 7) conditions applying patterns to include six steps:1) preparation of learning. (Preparation: P) 2) the situation (Study the situation: S) 3) share experience (Sharing with group: S) 4) the creation of new knowledge (Create new knowledge: C) 5) evaluation (Evaluate: E) and 6) to put the knowledge to use (Extension: E). The efficiency (E1/E2) of the teaching equal 84.42/82.67, compared with 80/80 had the value higher than the standard criteria.

2. The ability in badminton skills and critical thinking skills for Matthayomsuksa 1

taught by the instruction model for physical education focus on the practicing skills to promote the ability in badminton skills and critical thinking skills for Matthayomsuksa 1 before and after learning are difference statistically at the .05 level. The ability in badminton skills and critical thinking skills after learning were higher than before learning.

3. Satisfaction of Mattayomsuksa 1 students toward to the instructional model for physical education focus on the practicing skills to promote the ability in badminton skills and critical thinking skills found that students were satisfied with the overall the highest level. Students mostly satisfied with the instruction model which it focuses on the practicing. Because of the students can interact with the information from the various sources. Students learned to practice badminton skills and critical thinking skills by themselves. Learn and share with others. Teacher rearranges the content properly and students can conclude the information to link and use in their everyday life.

โพสต์โดย เทียนส่องทาง : [11 ก.ย. 2559 เวลา 14:29 น.]
อ่าน [2905] ไอพี : 223.205.9.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ