ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มื

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward

Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : A Study of Integer Number Using Group Process, Backward Design and

Teacher’s Handbook on Integer Number of core mathematics subject for Matayom Suksa 1 Students.

ชื่อ-สกุล ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล Shuphanut Dilokkhunnatham

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557 จำนวน 171 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 127 คน ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจำนวน 4 ห้อง

ใช้วิธีการจับสลาก 3 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ครั้งที่ 1 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 41 คน เป็นกลุ่มทดลอง1 ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process ครั้งที่ 2 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง2 ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design ครั้งที่ 3 สลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสอนตามคู่มือครู เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบทดสอบท้ายชุดแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบ ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA หรือ F-test )

ผลการวิจัย พบว่า

1. การหาประสิทธิภาพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า วิธี Group Process มีค่าประสิทธิ- ภาพ 81.74/82.00 วิธี Backward Design มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/84.44 และวิธีสอนตามคู่มือครูมีค่าประสิทธิภาพ 80.55/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVAหรือ F-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า วิธี Backward Design มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า วิธี Group Process และวิธีสอนตามคู่มือครู และวิธี Group Process มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การทดสอบความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดย วิธี Backward Design นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก และการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก

Abstract

The purpose of this study was to find out the efficiencies of lesson plans using Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook for Matayom Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 80/80, to compare the learning achievement in mathematics of students who were taught by using Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook for Matayom Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject and to study the satisfaction in integer number lesson plans using Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook of Matayom Suksa 1 students. The samples were obtained by cluster random sampling for three groups (127 students) from 4 classes (171 students) of Matayom Suksa 1 in the first semester of academic year 2014 at Chakungraowittaya (In-Chum Deesarn ooppathum) School, the Kamphangphet municipality, Kamphangphet province. The first drawing was the 41 students in Matayom Suksa 1/1 class1 who were taught by using Group Process . The second drawing was the 43 students in Matayom Suksa 1/2 class2 who were taught by using Backward Design. The third drawing was the 43 students in Matayom Suksa 1/33 class who were taught by using Teacher’s handbook. The instruments used in this study were 1) the lesson plans using Group Process 2) the lesson plans using Backward Design 3) the lesson plans using Teacher’s handbook 4) the pre-test and post-test 5) the lesson plan post-tests and 6) the satisfaction questionnaire for studying mathematics by using Group Process, Backward Design and Teacher’s handbook instruction . The research was used the Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, efficiency and one-way variance (One way ANOVA / F-test )

The result of the study were as follows:

1. The efficiency of lesson plans using Group Process for Matayom Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 81.74/82.00, the efficiency of lesson plans using Backward Design for Matayom Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 83.35/84.44 and the efficiency of lesson plans using Teacher’s handbook for Matayom Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 80.55/81.00. The efficiencies of lesson plans were more than criterion 80/80.

2. The students’ achievement pre-test of each groups were not different of average by one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and the students’ achievement post-test of each groups were different of average by one-way analysis of variance (One-way ANOVA) at .01 level. The students’ achievement between pair comparison were different at .01 level. The average of the students’ achievement by using Backward Design was higher than the average of the students’ achievement by using Group Process and Teacher’s handbook. And the average of the students’ achievement by using Group Process was higher than the average of the students’ achievement by using Teacher’s handbook by Scheffe analysis of variance at .01 level.

3. The study of students’ satisfaction of satisfactorily learning with the instruction model using Backward Design was at the highest level and the students’ satisfaction of satisfactorily learning with the instruction model using Group Process and Teacher’s handbook were at high level.

โพสต์โดย ครูต้อย : [9 ม.ค. 2559 เวลา 11:37 น.]
อ่าน [816] ไอพี : 125.25.240.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ