ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนิเทศ แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโล

ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนิเทศ แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อผู้วิจัย นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 13 คน ประชากรประกอบด้วย ครู จำนวน 22 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 389 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 449 คน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และ ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 คู่มือการดำเนินงานในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบประเมินทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อสภาพของ การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวมไม่เห็นด้วย ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรพัฒนาผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้รูปแบบเรียกว่า PL-PCR Model ประกอบด้วยการดำเนินการ 2 ขั้นตอน 3 ระยะ 3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ระดับทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาพรวมของกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ในระดับมาก (x- = 4.40, S.D. = 0.19) ระดับทักษะผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (p <.001) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (x- = 3.37) ผู้เรียนสามารถส่ง ผลงานเข้าประกวดแข่งขันได้รับรางวัลทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x- = 4.31, S.D. = 0.20) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x- = 4.34, S.D. = 0.23) ผลการสนทนากลุ่มผู้สอนและผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PL-PCR Model มีความเห็นสอดคล้องกันคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีศึกษานิเทศก์เป็นผู้สอนงานรวมกลุ่มผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้สอนมั่นใจการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานได้มากขึ้น สถาบันการศึกษาควรเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Title The Development of Learning Model on Enhancing Thailand 4.0 Skills of Students through Professional Learning Community Supervision, Career and Technology Department at the Schools of Nakhon Sawan Municipality

Researcher Mr. Tanapat Tongmuangtunyatep Position: Educational Supervisor

Level: Special Expertise, Department of Education, Nakhon Sawan Municipality, Nakhon Sawan Province

Year of Study 2017

ABSTRACT

This research was to study the state of the curriculum, develop and evaluate

learning model on enhancing Thailand 4.0 skills of students through professional learning community supervision, career and technology department at the schools of Nakhon Sawan municipality. The samples comprised 13 school administers. The population consisted of 22 teachers and 389 mattayomsuksa 3 students in 2560 and 449 mattayomsuksa 3 students in 2561 at the schools of Nakhon Sawan Municipality, and 9 teachers at the vocational college. The instruments for data collecting included the questionnaires and interviews on learning condition enhancing Thailand 4.0 skills of learners, the interviews of guidelines for learning enhancing Thailand 4.0 skills of learners, operation manual of learning model enhancing Thailand 4.0 skills of learners supervised through the professional community learning, the assessment scale of learners with Thailand 4.0 skills and the satisfaction scale on learning model. The statistics used to analysis the quantitative data were percentage, mean (x- ), standard deviation (S.D.), the t-test and content analysis for qualitative data analysis.

The research findings found that 1) The opinions of teachers and students in mattayomsuksa 3 on learning condition enhancing Thailand 4.0 skills of learners, career and technology department at the schools of Nakhon Sawan municipality as a whole were disagree. The school administrators coincidently agreed that should develop the teachers and the active learning process. 2) The result of the development of learning management model was called PL-PCR consisted of 2 steps and 3 stages. 3) The results of using the learning model found that Thailand 4.0 skill level of learners using the learning model in the second semester as a whole was at a high level ( x-= 4.40, SD = 0.19), Thailand 4.0 skill level of learners after using the learning management model was higher than before using at the statistical significance of .05 (p <. 001), the average achievement of learners after using the learning model was at the medium level ( x-= 3.37). The learners submitted to the competition, receiving awards at both the regional and national level. On the overall learning model at a high level ( = 4.31, SD = 0.20). Satisfaction of teachers and students in mathayomsuksa 3 towards the learning model overview at a high level ( x- = 4.31, S.D. = 0.20, x- = 4.34, S.D. = 0.23 respectively). Discussions among teachers and learners after using the learning model (PL-PCR Model), the consistent opinions were to get the supervisor to coach and gather the group of teachers for exchanging knowledge, the teachers get confidence in learning planning and student teaching on the modern model. Learners can more learn and create the things by themselves. Institute should increase the higher efficiency technological capability of data searching.

โพสต์โดย นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ : [18 ส.ค. 2562 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [783] ไอพี : 159.192.218.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ