ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E
เรื่อง การเคลื่อนแบบหมุน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน : นายบุญชัย ทรเทพ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน : โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202 เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2555 จานวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน - หลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ด้วยตนเอง โดยทำการทดสอบก่อนเรียน( Pre - test) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ก่อนเรียนทุกเล่ม 2) ผู้รายงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ และเก็บคะแนนระหว่างเรียนจากการดาเนินกิจกรรม การตอบคำถามในใบกิจกรรม ใบงาน แบบฝึกทักษะ และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3) เมื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละเล่มจบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ทุกเล่ม 4) ผู้รายงานนำคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่ละเล่ม และคะแนนเก็บระหว่างเรียน มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 5) ทำการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์ รหัส ว 30203 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.34/85.43
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ทั้ง 8 เล่ม พบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.65 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัส ว 30202 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ชัย : [2 มิ.ย. 2556 เวลา 16:07 น.]
อ่าน [643] ไอพี : 1.2.255.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม