ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ก

เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40
ผู้รายงาน นางสุพิชญา เหล็กแดง
หน่วยงาน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 473 คน ได้มาโดยการเทียบอัตราส่วนตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานโครงการ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ด้านบริบทของโครงการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 และด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า
ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 รองลงมาคือ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และการกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ
มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการมีความเหมาะสม
และครูผู้สอนสามารถนำสื่อการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความพร้อม
ในการสืบค้นข้อมูลและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน บุคลากรหรือหน่วยงานเอกชน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการในหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า
ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ควรพัฒนา และการใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าทุกรายการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และนักเรียนสามารถ
นำความรู้ ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2554 และหลังการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2554 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 40.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 6.79 และหลังการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 46.57
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.54 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 เมื่อเปรียบเทียบ
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10.17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.76 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2554 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ25.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.26 และหลังการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 29.59
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 9.30 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 เมื่อเปรียบเทียบ
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 6.05
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56โพสต์โดย สุพิชญา เหล็กแดง : [1 มิ.ย. 2556 เวลา 11:08 น.]
อ่าน [911] ไอพี : 223.207.53.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม