ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 – 2555
ผู้รายงาน นางปัญญธิดา อัตบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2554 – 2555

บทสรุป
การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 – 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวิธีการประเมินสามลักษณะคือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น การประเมินโดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2554 จำนวน 76 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 92 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 335 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.81 – 0.85 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากร จำนวน 4 ด้าน และแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 ของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for windows version 12 ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีความเหมาะสมมาก ( =3.71,S.D.=.78) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =3.69,S.D.=.44) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61,S.D.=.45) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครู ( =4.50,S.D.=.60) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและรายตัวชี้วัดที่ประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครู ด้านปัจจัยนำเข้า ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76 , S.D. = .82) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ประเด็นการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.86 , S.D. = .79) รองลงมาคือประเด็น ความพร้อมของบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 3.76 , S.D. = .93) และประเด็นความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.70 , S.D. = .87) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D. = .59) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ประเด็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.60 , S.D. = .59) รองลงมาคือ ประเด็น ความเพียงพอของงบประมาณ ( = 4.54 , S.D. = .60) และการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54 , S.D. = .60) และประเด็นความพร้อมของบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.51 , S.D. = .60) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 – 2555 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.88,S.D.=.77) รองลงมาคือ ครู มีความเหมาะสนมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( =3.78,S.D.=.88) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.70 ,S.D.=.52) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.87 ,S.D.=.39) รองลงมาคือ ครู มีความเหมาะสนมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =4.65,S.D.=.58) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.54 ,S.D.=.40) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 – 2555 ในด้านผลผลิต ได้แก่
4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4.1.1 ด้านบุคคล โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 30 รายการ ปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุน จำนวน 57 รายการ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.2 ด้านการเงิน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงิน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 18 รายการ คิดเป็นมูลค่าจำนวน 1,532,000 บาท ปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 24 รายการ คิดเป็นมูลค่าจำนวน 2,919,500 บาท ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2554 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 6 รายการ คิดเป็นมูลค่า 62,700 บาท ปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 15 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,966,900 บาท ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.4 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สามารถบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.00,S.D.=.59) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสนมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =3.86,S.D.=.63) และครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.58,S.D.=.64) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.72,S.D.=.40) รองลงมาคือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.60 ,S.D.=.55) และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.56,S.D.=.52) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด
4.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครอง เห็นว่าด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.79,S.D.=.79) รองลงมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =3.78,S.D.=.81) และ ครูเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.64,S.D.=.68) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูเห็นว่าด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.77,S.D.=.51) รองลงมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( =4.72,S.D.=.39) และ ผู้ปกครองเห็นว่าการบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.66,S.D.=.48) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และดีมาก และปีการศึกษา 2555 พบว่า ทุกมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2554 – 2555 ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.85,S.D.=.67) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =3.80,S.D.=.63) และครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =3.63,S.D.=.67) ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.73,S.D.=.56) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =4.70,S.D.=.45) และนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( =4.60,S.D.=.56) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษา
1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสม
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกส่วนทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเปิด โอกาสให้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน และร่วมชื่นชม

1.3 ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลสำเร็จที่เกิดกับคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ให้มีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนทางการศึกษาของรัฐและเกิดความเสมอภาค
2.2 ให้มีการประเมินความต้องการจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน
2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไปโพสต์โดย รี : [31 พ.ค. 2556 เวลา 12:06 น.]
อ่าน [891] ไอพี : 10.0.1.40, 203.114.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม